Gör i stället för en illa genomtänkt skatt en storskalig satsning på biobränsle för fortsatt, hållbart flygande, skriver Johanna Palmér och Magnus Lindahl, Östsvenska handelskammaren.  FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Debatt: ”Flygskatten gör mer skada än klimatnytta”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Regeringen motsäger sig själv i den aktuella utredningen om att införa en flygskatt. Syftet med den sägs vara att få en positiv klimateffekt utan att negativt påverka regional tillgänglighet, tillväxt och utveckling. Utredaren konstaterar dock att en flygskatt har högst begränsad effekt för att skapa lägre klimatpåverkan. I stället riskerar den att få negativa tillväxteffekter. Självklart bör inte någon flygskatt införas.

I kommittédirektiven anges syftet – skapa positiva klimateffekter för Sverige utan negativ påverkan på tillgänglighet och regional utveckling. I uppdraget ingick inte att utreda lämpligheten med en flygskatt, det vill säga värdera de konsekvenser den skulle få på regional utveckling och tillväxt. Det gör att betänkandets värde som beslutsunderlag kan ifrågasättas.

Utredaren menar att flygskattens påverkan på Sveriges koldioxidutsläpp skulle bli marginell. Samtidigt skulle skatten få Sverige att exportera utsläpp till andra länder, när flygbolagen riskerar flytta delar av sin produktion.

Tillgången till flygplatser är ofta avgörande när företag väljer att investera eller nyetablera sig i en region. Flygets snabbhet, pålitlighet och räckvidd gör det till det mest realistiska alternativet för de flesta passagerare. Våra flygplatser ligger vid städer med större industrier, småföretag, universitet och offentlig verksamhet - alla i behov av flyg. Analysföretaget WSP beräknar att skatten skulle leda till ett minskat antal passagerare med 700 000 – 1,2 miljoner, att 3 700–7 000 arbetstillfällen skulle försvinna och att nettoförlusten för Sveriges BNP bara under det första året kan uppgå till 4 miljarder kronor, intäkterna från flygskatten inräknat. Färre resenärer skulle vara negativt för sysselsättningen och näringslivets konkurrenskraft i Sverige.

Betänkandet visar att en flygskatt skulle ha negativ effekt på tillgängligheten inom Sverige, internationella flygförbindelser och regional utveckling samt att det skulle slå mot hela Sverige. Då regionala undantag inte medges skulle det slå orättfärdigt hårt mot regioner som ligger så geografiskt till, att flyget de facto är en förutsättning för det lokala och regionala näringslivet och för utbytet med övriga Sverige. Staten föreslås i stället upphandla flyglinjer när dessa har lagts ner på grund av flygskatten. Men en skatt som beräknas slå ut en verksamhet som sedan ska subventioneras är orimlig.

Så vad behöver mer sägas? Skrota idén om en skatt som vore skadlig för Sverige och med låg klimateffekt. Gör i stället en storskalig satsning på biobränsle för fortsatt, hållbart flygande. Det skulle åstadkomma en kraftfull minskning av utsläppen, men utan negativ påverkan på tillgänglighet och övriga näringspolitiska mål – just det som var poängen med skatten.

Johanna Palmér

vd Östsvenska handelskammaren

Magnus Lindahl

regionansvarig Sörmland

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Östsvenska handelskammarenPolitikDebattFlygInfrastrukturskatter
Relaterat