Det eftersatta underhållet av vägnätet gör att vi idag är mer sårbara än någonsin, skriver Per Bondemark med flera.  FOTO: HASSE HOLMBERG/TT

Debatt: ”Hög tid att rusta upp vårt sårbara vägnät”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sveriges beslutsfattare har under lång tid systematiskt senarelagt infrastrukturbeslut och nedprioriterat underhållsarbetet av framför allt vårt vägnät. Vi har haft en regering som ­velat omfördela godstransporter från väg till järnväg och ­planerna för att rusta upp järn­vägen är högt satta. Det är bra, men det får inte bli på bekostnad av vägnätet, så det hamnar i samma situation som dagens slitna järnväg.

I dag transporteras 90 procent av allt gods på lastbil. Det eftersatta underhållet av vägnätet gör att vi idag är mer ­sårbara än någonsin och störningar uppkommer lätt på våra större vägar. I våra växande ­städer är det dessutom svårt för godstrafik att komma in med sina varor. Här måste det planeras för ett logistikflöde som fungerar för såväl människa som miljö. Härtill kommer att behovet även är stort av underhållsinsatser på vägar och järnvägar i delar av Sverige med jämförelsevis mindre trafik­flöden, men med stora exportvärden från svenskt ­näringsliv, t ex inom sektorer som verkstads-, skogs-, pappers-, gruv- och stålindustri. Dessa godstransporter börjar eller slutar ofta på vägar och järnvägar där underhållet sedan länge är ­eftersatt.

Det sårbara transportsystemet­ är något som oroar 22 procent av befolkningen, enligt en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av mässan Logistik & Transport (okt 2018). Sveriges Åkeriföretag gör regelbundet studien ”En vecka utan lastbilar”, vilken ­bekräftar oron. Studien ­visar att efter­ bara några timmar utan tunga lastbilstransporter skulle ­apoteken få ont om livsviktiga mediciner. Redan efter en dag skulle det börja gapa tomt i butikshyllorna och efter fyra dagar kan det bli problem med leverans av fjärrvärme. Efter sju dagar är vi utan rent dricks­vatten eftersom kemikalierna till reningsverken inte kan levereras.

Ska vi få ett robust samhälle, där vi kan lita på att transporterna når fram med sitt livsviktiga innehåll, måste vi tänka till runt logistiken. Vi måste effektivisera transporterna, t ex vägar och broar för tyngre och ­längre fordon och bygga bort väg­avsnitt som lätt utsätts för störningar. Dessutom måste vi bli mer toleranta till godstransporter inne i våra städer och i stället fokusera på smarta transporter.

Vår infrastruktur är känslig för allvarliga störningar redan i dag. Görs inget nu, kommer vi att få en situation där det blir svårt att nå fram med varor och produkter till butiker, industrier och allmänheten i stort. Det är hög tid att våra beslutsfattare:

• Ser till att Trafikverket med tempo och omgående implementerar den nationella planen för de närmaste 12 årens underhåll av transportsystemet.

• Omprioriterar resurser till investeringar i ny väginfrastruktur för effektivare godstransporter med tyngre och längre fordon.

• Ökar anslaget för att komma ikapp med det eftersatta underhållet av befintlig infrastruktur.

• Inser att även tung godstrafik har en plats i våra städer och planerar för det.

Per Bondemark

ordförande, Näringslivets Transportråd

Rickard Gegö

vd Sveriges Åkeriföretag

Göran Arkler

vice VD och branschchef Transportindustriförbundet

Jan Nilsson

affärsansvarig mässan Logistik & Transport

Läs mer om dessa ämnen

DebattInfrastruktur