Alternativet Sunlight/nuvarande stationsområde har så stora fördelar jämfört med förslaget att lägga nya resecentrum vid Brunnsgatan, att det krävs noggrann utredning. Det kan dessutom vara billigare, skriver Tore Jansson. FOTO: SANDRA NORDIN

Debatt: ”Resecentrum ett uppenbart moment 22”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Kommunen har i kraft av sitt planmonopol redan 2006 föreslagit att Nyköpings resecentrum ska placeras vid Brunnsgatan. Trafikverket (TRV) har funnit att läget kan fungera som effektiv bytespunkt och har accepterat lokaliseringen även om andra platser enligt TRV kan fungera lika bra. Eftersom TRV:s järnvägsplan sålunda föreslår resecentrum vid Brunnsgatan kan inte kommunen ändra sig. Moment 22!

Lokaliseringen av Nyköpings resecentrum till Brunnsgatan fastslogs genom antagande av översiktsplan (ÖP) för tätorten 2006-06-13. Vid utställningen av planens samrådsversion fanns inget förslag om resecentrum. I granskningsversionen hade lagts till ett resecentrum i enlighet med en lokaliseringsutredning baserad på en så kallad multikriterieanalys med 9 kriterier och totalt 27 olika bedömningar, som nästan helt skett på subjektiva grunder. Konkurrerande alternativ till Brunnsgatan samlade i stort sett lika höga poäng. Miljö- och trafikproblem fanns inte med bland kriterierna!

Med två veckors marginal undgick kommunen på grund av dåvarande övergångsbestämmelser i miljöbalken att göra en miljöbedömning. Då var det bråttom! Inte ens nu föreligger någon ordentlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Nyköpings resecentrum. Lokaliseringen till Brunnsgatan är ju ett kommunalt axiom!

Av 6 kap. miljöbalken följer att rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets och geografiska räckvidd ska identifieras, beskrivas och bedömas. Bestämmelsen avser att genomföra ett EU-direktiv. Artikel 5.1 i SMB-direktivet anger att rimliga alternativ ska ”identifieras, beskrivas och utvärderas”. Av rättspraxis framgår att en fastställd detaljplan vars MKB inte uppfyller dessa krav kan upphävas vid ett överklagande.

Det är obegripligt att kommunen med risk för allvarliga förseningar vågar avskriva alla förslag om utredning (beskrivning och utvärdering) av alternativet Sunlight/nuvarande stationsområde enbart på grunden att TGOJ-banan är en barriär. Att någon av de hundratal boende som lämnat samrådssynpunkter inte skulle överklaga ett fastställande av befintligt planförslag är osannolikt!

I alternativet Brunnsgatan har centrala staden och de nordöstra stadsdelarna god åtkomst medan Bryngelstorp, Rosenkälla och de växande områdena Brandholmen, Spelhagen och Arnö ligger mera avlägset. Man måste fundera över varför dessa och de cirka 20 000 boende i tätorterna Bergshammar, Svalsta, Enstaberga, Ålberga, Jönåker, Nävekvarn och Buskhyttan och inte minst Oxelösund måste belasta trafikmiljön i Nyköpings centrum för att nå resecentrum.

Alternativet Sunlight/nuvarande stationsområde har på längre sikt så stora fördelar ur trafik- och miljösynpunkt att de måste objektivt ordentligt identifieras, beskrivas och utvärderas. Att alternativet dessutom kan vara väsentligt billigare kan inte vara någon nackdel. Släpp prestigen!

Tore Jansson civilingenjör; tidigare miljövårdsdirektör och miljöråd

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrafikverketNyköpings kommunNyköpingResecentrumDebattOstlänken
Relaterat