Trosa kommun växer och det ställer nya krav på kommunen och på miljön. Vår övertygelse är att den samhällsutvecklingen är hållbar om den görs på rätt sätt, skriver John Carlsson (C).

Debatt: ”Tryggt ledarskap får Trosa kommun att växa hållbart”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Centerpartiet har sedan 2006 ingått i ledningen för Trosa­ kommun och varit en del av ­Allians för Trosa kommun. Vi vill nu fortsätta det framgångsrika arbetet tillsammans i Alliansen och ytterligare utveckla Trosa kommun.

Jag är inspirerad och imponerad av det arbete som utförts sedan 2006 och jag kommer att fortsätta i samma anda för att göra Trosa kommun till en ännu bättre plats att leva och verka i.

I Trosa kommun har befolkningen ökat med drygt 1 000 personer under den senaste 5-årsperioden. Vi tycker att den här utvecklingen är mycket positiv och vi vill fortsätta skapa möjligheter för att alla som vill flytta hit också kan göra det.

Samtidigt så ställer den här utvecklingen stora krav på den kommunala planeringen så att de behov som våra nya kommuninnevånare har kan tillgodoses. I nuvarande översiktsplan så står det att varsamhet och långsiktig hållbarhet ska prägla tillväxten i ekokommunen Trosa. Det innebär då att nya exploateringsområden skall hanteras på det sättet.

En faktor som blir allt viktigare att överväga noga är användningen av åkermark för exploatering. I framtiden kommer den att bli en allt viktigare resurs för både mat och energiproduktion och en bebyggd odlingsmark är för alltid förlorad.

Tillväxten har också skett ­företrädesvis i Trosa och vi vill se att den sprids över hela kommunen.

En ekokommun som expanderar ställs också inför särskilda utmaningar där det gäller­ att kombinera expansion med hållbarhet. Vi har under den gångna mandatperioden genomfört en utbyggnad av den kommunala energirådgivningen och skapat ett kommunalt marint naturreservat vid Kråmö för att bevara den unika Östersjömiljön till kommande generationer. Vår övertygelse är att samhällsutveckling är hållbar om den görs på rätt sätt.

Våra reningsverk börjar närma sig sitt kapacitetstak och vi menar att det är nödvändigt att under kommande mandatperiod börja planera för ett nytt verk. Läkemedelsrester är knappast något nytt problem, flera vanliga receptfria läkemedel som t.ex. diklofenak, det vill säga den verksamma substansen i bland annat Voltaren är miljöfarliga och svårnedbrytbara, vilket gör dem till ett stort miljöproblem. Mikroplaster är ett annat, varför ett nytt reningsverk måste kunna hantera dessa fraktioner.

Vi kommer också att skapa en kommunal solkarta som visar våra invånare hur solinstrålningen når deras fastigheter för att underlätta processen att installera solceller för lokal elproduktion.

Kommunikationerna till och från kommunen är också av största vikt då många av våra invånare pendlar till arbeten och studier utanför kommunen. Det nyligen införda Movingosystemet har väsentligt förbättrat situationen och vi vill fortsätta att utveckla pendlingstrafiken.

Det är dock också viktigt att utveckla kollektivtrafiken inom kommunen. Samordning med den trafik som kör skolbarn samt utbyggd anropstrafik är två vägar vi vill gå.

Mot bakgrund av att kommunen växer så kommer det att bli aktuellt med en utbyggd förskola och grundskola. Vår ambition är att satsa på lokala enheter som skapar närhetskänsla och därmed trygghet för barnen. Vi välkomnar också privata och kooperativa initiativ för att erbjuda våra invånare dels en valmöjlighet, men även tillgång till olika pedagogiker. Det gäller även inom omsorgen där vi menar att flera olika utförare gör att vi kan leverera bättre kvalitet till våra invånare.

Jag vill fortsätta att utveckla Trosa kommun i den anda som rått sedan kommunen bildades och som har visat sig vara framgångsrik.

John Carlsson (C)

förstanamn på kommunfullmäktigelistan

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunCenterpartietBostadDebattEnergiMiljönatur
Relaterat