”Infart västra Trosa” är onödig och ett ekonomiskt vågspel

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Bygge Om inte tillräckligt många av Trosa kommunfullmäktige besinnar sig vid mötet 13 juni, kommer Trosa förbinda sig att betala 60% av kostnaderna för en ny väg genom Hunga­skogen mellan Tureholms grindstugor och Bråtagatan. Kommunens del uppskattas till 83 miljoner kr, men det finns stor risk för att det blir dyrare.

Naturskyddsföreningen, Orienteringsklubben, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har framfört invändningar med hänvisning till ingreppen i naturmiljön och de barriäreffekter som uppstår. Den politiska majoriteten och Trafik­verket medger negativ miljöpåverkan, men menar att positiva effekter för framkomligheten över Trosaån och kommunens utveckling väger tyngre.

Vi måste naturligtvis motvilligt acceptera att den politiska majoriteten inte värderar ostörd naturmiljö för rekreation i strövområdet lika högt. Men det stör oss att det inte finns något underlag som ­objektivt visar att projektet leder till förbättringar av trafiksituationen eller är nödvändigt för kommunens utveckling. Det är osäkert om finansieringen kan klaras utan skattehöjningar.

Trafikverket finner att den exploatering väster om Trosa, som skall finansiera vägen, ­leder till ökad trafik vid Smäckbron. Eventuella åtgärder vid befintliga passager genom Trosa, för att hämma trafiken där, ger sämre framkomlighet för trafik mellan de centrala ­delarna av Trosa. 700 bostäder väster om Trosa behövs inte under överskådlig tid.

Det påstås att projektet inte kostar de nuvarande invånarna någonting. Det skall betalas med exploateringsavgifter­ från de nya fastighetsägarna och ­intäkter från försäljning av mark vid en ny rondell. Inga garantier finns för att kalkylen­ går ihop. I beslutsunderlaget finns inga hänvisningar till ­avtal som garanterar intäkterna. Intäkten från markförsäljningen är spekulativ och bör användas för angelägnare investeringar. Kassaflödesanalys, som visar att utlägget för vägen återfås inom rimlig tid, saknas.

Aldrig förr har ett så stort ­beslut i Trosa tagits med så ­dåligt underlag!

Maria Arman Björn Kjellström Miljöpartiet Tommy Fogelberg Gitte Jutvik Guterstam Vänsterpartiet

Läs mer om dessa ämnen

Insändare