Det byggs mer än på länge – ändå är bostadsunderskottet fortfarande stort, skriver Liselott Hagberg, landshövding. FOTO: TT

Debattkrönika: ”En lång kamp mot bostadsbrist och trångboddhet”

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Utan överdrift kan man nog säga att bostadsfrågorna stått högt på de politiska dagordningarna under de senaste åttio åren. En åtgärd som infördes på trettiotalet var lån till ”barnrika mindre bemedlade familjer”. Skälet var att ­bostäderna, vid den tiden var små och saknade bekvämlighet och att trångboddheten var utbredd. Från mitten av fyrtiotalet till början av sjuttiotalet handlade bostadspolitiken om att sanera omoderna ­bostadsområden i städerna för att ­ersätta dem med moderna ­bostäder, byggda på jungfrulig mark. Själv växte jag upp i just ett sådant område, i en industristad på västkusten, bostadsområdet fick namnet Skogslyckan.

När jag i vuxen ålder, i slutet av sjuttiotalet flyttade till Nyköping, var det ont om små lägenheter i hela landet. I slutet av 90-talet var situationen­ dock den motsatta. På många platser fanns för många ­bostäder i förhållande till antalet ­invånare. På vissa orter revs därför hela bostadshus, så även i vårt län.

Sedan 1947 har kommunerna planmonopol, vilket betyder att det är de som har i uppgift att planera och styra markanvändningen. På länsstyrelsen stödjer vi dem i arbetet, genom att bistå med planeringsunderlag. Underlag som visar vad det är viktigt att ta hänsyn till i planeringsprocessen. Planeringsarbetet påverkas nämligen av olika nationella mål och riksintressen, till exempel sådant som energiproduktion, naturvård, friluftsliv, kommunikationer med mera. Som statens företrädare i länet har vi i uppdrag, dels att stödja och främja bostadsbyggande, men även att granska kommunala detaljplaner.

I dagsläget är vi åter i en situation, där bostäder saknas och där stora familjer lever i trångboddhet. Samtidigt vet vi att en bra bostad är en viktig förutsättning för ett fungerande liv. På Länsstyrelsens har vi i uppdrag att främja och stödja ett ökat bostadsbyggande. Vart annat år anordnar vi därför bostadskonferenser. Under förra årets konferens, som genomfördes i Eskilstuna, medverkade alla länets kommuner. Målet den gången var att skapa en mötesplats för kommuner och presumtiva bostadsbyggare.

Vi hanterar även stöd för till ­exempel byggande av hyresbostäder, äldreboenden, installation av solceller samt renovering och energieffektivisering i utsatta områden. Inom det ­senare är vi faktiskt bäst i landet, Södermanland har hittills beviljat mest.

För att våra uppdragsgivare, regering och riksdag, ska få en bra bild av hur det går med bostadsbyggandet, har vi även i uppdrag att upprätta en årlig bostadsmarknadsrapport. Den senaste visade att underskottet på bostäder i länet fortfarande är stort, trots att det byggs mer än på länge. Särskilt besvärlig är situationen för unga och utrikes födda. Vårt gemensamma arbete fortsätter oförtrutet, målet är ju att uppnå en balans mellan efterfrågan och utbud på bostadsmarknaden.

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergSamhälleBostadKrönika
Relaterat