Landshövdingen: "Att återupprätta totalförsvaret ställer höga krav"

Krönika

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

För ett tryggare Sverige – Högre regional grundsyn för militärregion mitt - Så lyder rubriken på ett dokument som jag nyligen undertecknade tillsammans med sex landshövdingekollegor och chefen för Militärregion Mitt. Dokumentet som har arbetats fram av sju länsstyrelser och den mellersta militärregionen innehåller, syfte, mål och aktiviteter. Det ska fungera som en plattform för vårt gemensamma arbete med uppbyggnaden av totalförsvaret. Den fortsatta planeringen bryts ned länsvis och kommer att pågå till år 2020.

Man måste nog säga att det säkerhetspolitiska läget har förändrats under senare år. Så sent som år 2012, när jag själv var ny i min roll, var situationen annorlunda och läget stabilare. Jag minns själv hur jag, vid en utbildning för länets Krisnätverk i slutet av det året, talade om situationen under det kalla krigets dagar, då som något främmande och avlägset. Bara en kort tid därefter förändrades situationen i vårt närområde. Utvecklingen har sedan dess, dessvärre gått i negativ riktning. Något som vi förstås måste förhålla oss till.

Ett modernt totalförsvar ska nu återupprättas, det finns det en bred politisk enighet om, detta för att de hot och utmaningar som följer av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ska kunna hanteras på bästa sätt. För en myndighet som länsstyrelsen innebär det att vi åter ska bidra till att bygga upp civil beredskap. Uppdrag inom det civila beredskapsområdet hade vi, så sent som under nittiotalet. Därefter kom det att ”monterats ned”, som en följd av att det säkerhetspolitiska läget bedömdes vara stabilt.

Den civila beredskapen tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap. Målet är att, inför och under höjd beredskap samt under ett eventuellt krig, värna befolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Det ingår även att bidra till försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Krisberedskapen i sin tur utgår ifrån tre viktiga principer nämligen, ansvars-, likhets- och närhetsprincipen, vilket betyder att den som har ansvar att förbereda sig inför en kris, även har ansvar under själva krisen.

För en knapp månad sedan bjöd länsstyrelsen, Militärregion Mitt tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, in länets kommun- och landstingsledningar till ett totalförsvarsseminarium. Syftet med utbildningsdagen var, dels att förmedla en uppdaterad bild av den regionala hotbilden, dels att öka kunskapen och skapa ett ökat medvetande om vars och ens ansvar inom området. Vi kunde gemensamt konstatera att det var mycket länge sedan vi samlades runt ämnet totalförsvar.

Nu förbereder vi oss tillsammans, så att all den verksamhet som måste fungera vid höjd beredskap ska fungera så bra som möjligt. För detta krävs förstås noggrann planering och god samordning, ett arbete som pågår för fullt!

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

FörsvaretLänsstyrelsen i SörmlandLiselott HagbergKrönikaSäkerhetspolitik
Relaterat