Lika lite som religiösa lagar ska styra den sekulära rättsstatens rättsskipning, inte heller ska klan- eller starke man-värderingar göra det. Foto:

Ledare: Varken klan eller tro skipar rätt

Ledare

Ett hårresande resonemang i en dom från Solna tingsrätt skadar Centerpartiet och visar på svagheterna i nämndemannasystemet.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vi är alla lika inför lagen. Det är grunden i rättssamhället. Det är därför som en dom i Solna tingsrätt har väckt stor uppmärksamhet (AB 4/3). Den åtalade frias där bland annat med ett resonemang om att denne kommer från en god familj till skillnad från målsäganden, samt att offret inte borde ha anmält misshandeln utan först gått via sin släkt så att så att saken hade kunnat lösas inom familjen.

Två nämndemän, båda representerandes Centerpartiet, gjorde ovanstående bedömning av fallet. Juristdomaren och en annan av nämndemännen, representerandes Moderaterna, hade annan uppfattning. När fria och fälla fått lika stort stöd gäller fria.

Resonemanget om privat rättsskipning samt goda och dåliga familjer och släkter är något som inte hör hemma i svensk rätt. Det lider ingen brist på jurister som understryker märkligheterna i domen.

Den som bejakar de resonemang som de två nämndemännen framför kan förstås inte representera Centerpartiet i någon form. Solnacentern har uppmanat de två att lämna sina uppdrag, men riktar i sin uppmaning udden i kritiken mot den sexism, kvinnors underordning, som framträder i nämndemännens resonemang. Påståenden om släkters ära och vandel som rättsliga faktorer på kulturell grund är dock mer än så. Det är uttryck för en klankultur, där ätters styrning och kontroll över släkten anses gå före lagprövning i domstol och individens rättigheter. Därför är det särskilt viktigt att markera gränser. Varken klan, släkt eller tro skipar rätt.

”Domen bygger på helt vansinniga värderingar som inte borde ha någon plats i ett civiliserat samhälle. Än mindre företrädas i ett parti vars viktigaste måtto är alla människors lika rätt och värde”, formulerar sig Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson. Budskapet kan inte missförstås.

Fallet sätter även fingret på svagheterna med nämndemannasystemet, där lekmän deltar och dömer utan att ha djupgående juridiska kunskaper. Tanken att folkvalda representanter för allmänheten ska få insyn och praktisk erfarenhet av hur lagarna används har sina fördelar i ett bredare demokratiskt perspektiv, men fall som detta visar på hur illa det kan gå. Det aktuella misshandelsfallet kommer att prövas av hovrätten och så småningom landa i domskäl som inte inbegriper de förkastliga resonemang som den oeniga tingsrätten har fört fram.

Grundproblemet finns kvar. Lika lite som religiösa lagar, exempelvis sharia, ska styra den sekulära rättsstatens rättsskipning, inte heller ska klan- eller starke man-värderingar göra det. Resonemanget som förs i domen är ett haveri som skadar Centerpartiet, även om det gick föredömligt fort att uppmana nämndemännen att lämna sina uppdrag. Partiledaren Annie Lööf bekräftade i går även att uteslutningsprocesser pågår. Det inträffade manar också till en betydligt större noggrannhet i hur partiet utser företrädare som ska tolka och utöva svensk lag.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietIntegrationLagarLedare
Relaterat