Det Sverigedemokraterna tycks förbise är att ett folks kultur ständigt är i förändring och att dessa förändringar beror på interaktioner med andra kulturer, skriver Mats Lundberg. Foto:

Debatt: "SD:s tankefel är tron på att kultur är något statiskt"

Inlägg utifrån

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Nu har Sverigedemokraterna åter visat hur viktigt det är för dem att dela in svenskar i olika kategorier (se till exempel SN:s ledarsida 19/6). På så vis kan man klassa de som bor inom rikets gränser som antingen ”riktiga svenskar” eller ”icke riktiga svenskar”. Inte förvånande av ett parti grundat av nazister. Om man läser partiprogrammet kan man se att det SD kallar den svenska kulturen är det som hela ideologin är uppbyggd runt.

Här använder sig partiet av den breda definitionen av kultur, det vill säga ett visst folks: "språk, beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system”. Sverigedemokraterna talar om den svenska nationen där de ”riktiga” svenskarna finns. Enligt dem är det tyvärr så att den svenska nationalstaten består av flera nationer. Förutom den ”riktiga” svenska nationen finns här också till exempel samer, judar och finnar, som var och en utgör en nation och inte tillhör den svenska kulturen. Sådana icke svenska nationer inom rikets gränser utgör ett problem anser man.

I SD:s partiprogram talas om krav på en assimilering av alla som flyttar hit. Dock använder Sverigedemokraterna termen integration när de debatterar. Här föreligger en viktig skillnad. Integration betyder att en person som flyttar hit lär sig svenska, pratar svenska på arbetsplatsen och annorstädes, och blir en del av den svenska kulturen. Men tillsammans med landsmän pratar personen sitt modersmål, utövar sin religion, etcetera. Däremot vid en assimilering lämnar personen sin kultur helt, slutar tala sitt språk, överger sin religion, etcetera. Och det är egentligen det som SD vill att alla som flyttar hit gör. Med andra ord ”bli svensk eller dra härifrån”. Frågan är då vad händer med en ”riktig” svensk som konverterar till exempelvis judendomen (jag känner några sådana fall), upphör denna person att vara ”riktig” svensk då?

Trots att man i sitt partiprogram säger att kultur kan förändras under historiens gång så lyser ändå tanken igenom att den svenska kulturen befinner sig i ett vad som antropologer förr i tiden brukade kalla etnografiskt presens, det vill säga ett folks kultur har alltid sett ut som det ser ut just nu och påverkan utifrån minimal. SD påpekar dock att element av främmande kultur kan sugas upp av svenskarna om de passar in i den svenska kulturen. Det Sverigedemokraterna tycks förbise är att ett folks kultur ständigt är i förändring och att dessa förändringar beror på interaktioner med andra kulturer. Det är sådana interaktioner som har gjort att nationer utvecklats. Men Sverigedemokraterna anser att människor från olika kulturer inte kan leva tillsammans. När det i själva verket är så att en person kan på en och samma gång vara stolt över sin kultur och utöva den och vara fullt integrerad i den kultur som råder i det land som han/hon bor i. Det har jag sett många bevis på både i Sverige och i andra länder.

Mats Lundberg

kulturantropolog

Läs mer om dessa ämnen

Debattopinion