Arbetsmiljöverket har svårt att mäta hur de nya föreskrifterna, OSA, har slagit. Foto:

Jagar stressad arbetsmiljö med nya regler

Arbetsmiljö

Drygt 500 inspektioner har hittills gjorts med nya arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöverket har en tuff uppgift att motverka de skenande psykiska påfrestningarna på arbetsmarknaden.

För ganska exakt ett år sedan införde Arbetsmiljöverket nya föreskrifter som ska motverka den psykiskt ohälsosamma arbetsmiljön. Verktygen är egentligen till för arbetsgivarna, poängterar Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket. Resultatet är dock svårt att ha någon bestämd uppfattning om.

— Det för tidigt att uttala sig om effekterna av de här föreskrifterna, säger han.

I huvudsak har myndigheten i sina 500 inspektioner med det nya regelverket som grund riktat sig mot den offentliga sektorn, och framför allt vården. Tidigare analyser har visat på stora organisatoriska problem kring arbetsmiljön. Socialsekreterarna är en av de mest utsatta yrkesgrupperna, enligt Peter Burman.

— 25 procent av socialsekreterarna har psykiska påfrestningar av en dålig arbetsmiljö, såsom sömnsvårigheter och oro, säger Burman.

Överhuvudtaget är de kvinnligt dominerade arbetsplatserna extra dåliga på att hantera obalansen mellan krav och resurser, med en kraftigt stigande ohälsa och sjukskrivningar som följd.

— Det är en besvärande trend på arbetsmarknaden, säger Burman.

Och det är mot den bakgrunden som de nya föreskrifterna ska ses – regler som ska motverka arbetsrelaterad stress.

Fakta: OSA

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) började gälla 31 mars 2016 och syftar till att konkretisera arbetsmiljölagen.

OSA tar sikte på det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva.

Målet är att det förebyggande arbetet ska minska sjukskrivningarna relaterade till den psykosociala arbetsmiljön.

Rent konkret kan det handla om tid för återhämtning efter olika typer av obekväm arbetstid. Rutiner för att motverka kränkande särbehandling.