Som SN tidigare rapporterat gjorde socialnämnden ett rejält underskott 2018. Drygt 21 miljoner kronor landade minussiffran på.

En av de stora förändringarna var att antalet barn- och ungdomsanmälningar och ansökningar under året ökat med nästan hundra procent. Flera barn och unga har också större vårdbehov av vårdinsatser än kommunen kan erbjuda och har därför placerats på HVB eller SiS-hem, vilket har ökat kostnaderna.

Antalet ansökningar gällande våld i nära relationer har också ökat. I det stora hela har antalet inledda utredningar ökat vilket medfört stora kostnader för inhyrning av konsulter. Pensionsavgångar och svårigheter att anställa socialsekreterare med rätt kompetens har också inneburit ett stort behov av konsulter. Sammantaget gjorde detta att individ- och familjeomsorgen fick ett minusresultat på drygt 6 miljoner.

Artikelbild

Stora ökningar av antalet ansökningar om hemtjänst har även det inneburit en ökad beslutskostnad. Då budgeten för hemtjänst minskade med två miljoner mellan 2017 och 2018 resulterade det i att hemtjänsten gick nära fyra miljoner back.

Även äldreboendena har haft ökade kostnader, främst på grund av ökade personalkostnader. Det berodde dels på den resistenta tarmbakterien VRE som drabbade äldreboendena som då var tvungna att ha extra personal eftersom den som hanterar maten inte får delta i omvårdnaden. Hot- och våld på Frustunagården innebar också ett behov av extra personal. Sammanlagt har äldreboendena kostat nära 1,5 miljoner mer än beräknat i budgeten.