I slutet av september anmälde en förälder Frejaskolan till Skolinspektionen. I sin anmälan skriver föräldern att eleven har behov av stöd. Eleven har fått börja i en särskild undervisningsgrupp, men miljön är för rörig med flera andra utåtagerande elever. Föräldern skriver att lärarna gör sitt bästa, men att byggnaden är för liten och att det inte finns någon lugn miljö för eleven att sitta i.

Föräldern skriver  också att eleven har haft en skolnärvaro på 20 procent de senaste ett och ett halvt åren, och att inga skriftliga åtgärdsplaner tidigare upprättats. När skolan nu vill upprätta åtgärdsplan är föräldern rädd att det kommer ta för lång tid, och att eleven, som redan ligger efter i sin skolgång, riskerar att halka efter än mer. Föräldern vill i stället att skolan ser till att eleven förflyttas till en specialskola, och det omedelbart.

Skolinspektionen har med anledning av anmälan startat en utredning.

De har därför begärt att skolan, och i förlängningen Gnesta kommun, ska svara på en mängd frågor om elevens skolgång. Det är bland annat frågor som när skolan uppfattade att eleven hade en problematisk närvaro, hur mycket eleven varit frånvarande och när det kom till rektorns kännedom, om frånvaron utretts, om eleven fått undervisning utanför skolan, och vilka åtgärder som kommer vidtas.

Svaren ska ha kommit in senast den 8 oktober.

Skolinspektionens utredning kommer visa om eleven fått det stöd hen har rätt till, eller om skolan behöver rätta till några brister.