Som SN rapporterat tidigare vill kommunen skaffa en ny vattentäkt, dels för att öka kapaciteten och dels för att ha en reserv till den befintliga grundvattentäkten. Huvudspåret är att använda Klämmingen som en ytvattentäkt, och att bygga ut det befintliga vattenverket vid Visbohammar.

Nästa vecka ska kommunstyrelsen fatta beslut om en fördjupad förstudie som ska göras innan arbetet kan dra igång på allvar. Studien väntas kosta omkring två miljoner kronor.

Vad hela projektet kommer att kosta återstår att se.

– Det är egentligen det som förstudien ska slå fast, så det är dumt att spekulera kring. Men det handlar om väldigt stora investeringar. Samtidigt är det något som ska leva under årtionden framöver, säger kommunalrådet Johan Rocklind (S).

Ska man förvänta sig ytterligare höjningar av VA-taxan?

– Alla åtgärder som behöver göras kommer innebära att taxan justeras uppåt. Sen önskar vi att projekt planeras i sådan takt att vi inte behöver göra några drastiska höjningar. Med så pass låga grundvattennivåer är det en viktig fråga att säkra upp tillgången på vatten långsiktigt, säger Rocklind.

Fördelen med en ytvattentäkt, vilket alltså innebär att man tar dricksvatten från en sjö, är minskad känslighet för låga grundvattennivåer. Och Gnesta har som bekant haft bevattningsförbud sedan förra sommaren av just den anledningen. Nackdelen är att sjövatten kräver mer rening, vilket också innebär högre kostnader.

Enligt gällande vattendom, som är det dokument som styr hur mycket vatten som får hämtas från en vattentäkt, kan Gnesta kommun fortfarande ta ut dubbelt så mycket vatten från grundvattenmagasinet. Men Vattenverket har redan i dag svårt att hänga med när förbrukningen är som högst. Dessutom förväntas taket nås om bara 20 år, om befolkningsökningen fortsätter i nuvarande takt. I dag får drygt 5200 personer sitt vatten från vattenverket i Gnesta.

Ledningsnätet behöver också förstärkas, framför allt inför de 600 nya bostäderna som är planerade i Vackerby trädgårdsstad, i norra Gnesta. En ny sjöledning över Frösjön föreslås, för att minska sårbarheten och öka kapaciteten. Kostnaden beräknas till 2,5 miljoner kronor.

Bättre vattenledningar ned mot Hållsta ligger också på bordet, för att förbereda för framtida exploateringar söder om väg 57.