Trosa kommun tar fram en ny översiktsplan omkring vart femte år. Den innehåller den långsiktiga planeringen av mark- och vattenanvändningen i hela kommunen. Nu har översiktsplanen 2020 gått ut på samråd. 

På Trosa stadsbibliotek och på Navet i Vagnhärad har skärmar med information och kartor ställts ut. Där har kommuninvånarna fritt fått skriva sina åsikter, om vad de vill att kommunen ska ta med i sin översiktsplan. Och det var många som ville lämna sina åsikter, över femtio lappar har satts upp på biblioteket i Trosa.

– På en av lapparna står det att man inte vill förtäta i centrum. En annan tycker att det skulle bli lugnare om Systembolaget flyttar till Industrigatan, vilket en Trosabo inte tyckte var en bra idé, för det skulle påverka centrumandel negativt, säger Linda Axelsson, Planchef på Trosakommun.

Artikelbild

| Över femtio lappar har satts upp på kartan över kommunen.

Många av lapparna som har satts upp på kartan över kommunen handlar om var det ska byggas eller inte byggas.

Vad kommer att hända med alla lappar med de olika åsikterna?

– Jag kommer att plocka ner alla lappar och skriva ner alla åsikter som en redogörelse. Sen kommer allt det här materialet presenteras för politikerna i planutskottet. Nästa steg är detaljplaner, det här är starkt rådgivande för oss i vår myndighetsutövning. Översiktsplanen ska peka ut riktlinjer för kommunen på kort sikt: fem till tio år. Och även blicka framåt på 30 års sikt, säger Linda Axelsson, planchef.