– Vi överklagade förvaltningsrättens dom för att kommunen saknar transparens i hur de räknar fram skolpengen och att underlaget består av ogenomtränglig fakta, säger Per Skogqvist, vd för Erastos AB och biträdande rektor för Nyköpings Enskilda.

Bolaget har fört rättsliga tvister mot Nyköpings kommun sedan 2010. I korta drag handlar det om ersättning för skolpeng för eleverna på den fristående gymnasieskolan som bolaget ansett varit för låg, samt att beloppen redovisats i klumpsummor, utan att det gått att utläsa hur kommunen räknat.

Nyköpings kommun har i efterhand kompenserat bolaget för år 2013, 2014, 2015. Den här gången handlar det om förvaltningsrättens dom från 2017, gällande kompensation för 2014 som Kammarrätten i Jönköping i sin dom beslutat att upphäva. Kammarrätten slår fast att förvaltningsrättens dom från 2017 ska gälla och att bolaget har rätt till den kompensation på drygt 1.5 miljoner kronor som redan fastslagits.

– Bevisbördan lades på oss, vi måste bevisa att kommunen räknat fel trots att tjänstemän och politiker för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i vittnesförhör uppgett att det funnits brister i beräkningsunderlaget , säger Per Skogqvist.

Efter nio års tvister tror inte Per Skogqvist att det går att komma längre i frågan och om inte bolagets egna jurister vill få till en prejudicerande dom på hur landets kommuner ska redovisa underlaget för skolpeng, tänker bolaget inte överklaga kammarrättens senaste beslut.