Kommunen har gjort en stor kartläggning av lokaler för förskola, F-6-skolor, högstadiet och gymnasiet. Någon helhetslösning för lokalbristen finns inte, men det finns förslag och några planerade samt pågående byggen. Den här analysen presenteras i en rapport som har lämnats över till politikerna. Här redogör SN för läget för de olika åldersgrupperna:

FÖRSKOLA:

Behovet av förskoleplatser varierar mycket över kommunen. I västra och sydöstra delen av Nyköping finns gott om platser, men exempelvis i nordöstra är behovet större än antalet platser. Där är köerna långa.

I januari 2018 var i princip alla förskolor i centrala Nyköping fulla – vissa hade till och med överinskrivning. År 2030 beräknas antalet barn ha ökat i alla områden.

– En ny förskola är planerad till området i närheten av Långbergsskolan och Träffen. Tanken är att den ska öppna våren 2020. En annan ny förskola planeras till Oppeby gård och en till området vid Släbroskolan. Den förstnämnda är planerad att öppna 2019 och den andra två år senare.

– Det finns en idé om att planera en jätteförskola med 150 platser till Arnö. Där finns även mark för en mindre förskola.

F-6 (FÖRSKOLEKLASS TILL ÅRSKURS 6):

För barn i åldrarna 6-12 år finns lediga platser, men i princip uteslutande på landsbygdsskolorna. Platsbristen för en viss kommundel är störst i Långbergsskolans område och specifikt för det området finns ingen lösning i dagsläget. Även i Bryngelstorp, Stigtomta-Vrena och Bergshammar-Svalsta bor det redan fler barn än det finns plats på skolorna. Nästa område att bli fullbelagt är Arnö, där antalet barn beräknas bli fler än skolplatserna i år. I centralorten Nyköping är det fullt i stort sett på alla F-6-skolor.

Enligt tjänstemännens rapport måste halva Tessinskolan användas som F-6-skola fram till år 2021. Då räcker antalet platser till dess att två nya skolor öppnar.

– År 2021 ska en jätteskola med plats för uppemot 700 elever stå färdig vid Rosvalla och en nybyggd F-6-skola planeras öppna i Oppeby samma år. Då finns nog med platser, men alla barn får inte gå på den skola som ligger närmast hemmet.

– I Stigtomta byggs just nu en helt ny skola.

– Bryngelstorpsskolan är planerat att byggas ut.

– Det finns en idé om att bygga ut Herrhagsskolan, med byggstart januari 2019, men den planen är inte lika långt gången som Rosvalla och Oppeby.

– Även i nordöstra Nyköping finns en idé om att öppna en F-6-skola. Den skulle kunna öppna år 2022, om konceptet går från idé till byggnation.

HÖGSTADIET:

I dag går 75 procent av ungdomarna i Nyköping i kommunala skolor. Andelen väntas öka, om inte fler privata alternativ erbjuds.

För Nyköpings högstadium finns ingen färdig lösning. Även där är det överfullt – Alpha och Omega räcker inte till. Behovet räddas i dagsläget av moduler, samt den del av Tessinskolan som inte är mögeldrabbad. Om halva Tessinskolan används som högstadieskola, finns nog med platser i den kommunala högstadieskolan till år 2024.

– Det här "hög tid" att planera för en ny tredje kommunal högstadieskola, konstaterar kommunens tjänstemän. Även om Tessin används, måste en ny skola stå färdig om sex år.

[fakta nr="2"]

GYMNASIET:

Nyköpings gymnasium är beroende av Nicolaiskolan för att få platserna att räcka, även nästa höst när eleverna har kunnat flytta in på den snart färdigrenoverade Gripenskolan.

Om Nicolaiskolan i centrala Nyköping används som gymnasieskola även fortsättningsvis, kommer platserna att räcka till 2030.

[fakta nr="1"]

Fotnot: SN har sökt ansvariga tjänstemän för en kommentar.