Kommunfullmäktige i Nyköping beslutade i december förra året att den nuvarande översiktsplanen för kommunen är inaktuell. Nu börjar arbetet med att ta fram en ny plan, som beräknas bli antagen år 2020. Per Skyllberg, kommunens översiktsplanerare, berättar om vad det innebär med en ny översiktsplan.

– Vi tittar just nu på hur man på bästa sätt kan använda de mark- och vattenområden som finns i kommunen. Det kan gälla saker som var vi ska bygga nya bostadsområden, var olika företag ska hålla hus och var handelsområden respektive grönområden ska finnas.

I år öppnar man för dialog med invånarna i kommunen. Detta sker genom en enkät där man får svara på flertalet olika frågor kring hur man vill att Nyköping ska se ut år 2040.

– Det är första gången vi använder oss av det här arbetssättet. Vi vill veta hur Nyköpingsborna ser på sin boendesituation i dag. Var är bra och vad kan förbättras? Vi undrar även kring vart i Nyköping man vill bo samt vad man gör och befinner sig på fritiden. Enkäten kommer gå att fylla i fram till midsommar. Det nya förslaget kommer att utformas med enkäten som grund, berättar Per Skyllberg.

Lokaltrafiken och miljöhanteringen är exempel på två områden som behöver ses över, menar Per Skyllberg.

– Befolkningsökningen är något vi måste ta hänsyn till, det ställer högre krav på dessa två punkter.

Hur Nyköping ser ut år 2040 är svårt att säga säkert, men vissa föraningar finns.

– Man kommer fortsätta försöka förtäta Nyköping. Om jag får gissa kommer man lägga mycket arbete på att utveckla gång- och cykelbanor för att på så sätt minska behovet av bil. Jag tror även att vissa regioner i kommunen kommer att vidareutvecklas, vi har fått många förfrågningar om områdena kring Bergshammar och Enstaberga. Arnöområdet kommer troligen få lite mer stadskänsla, siar Per Skyllberg.

Den 19 maj finns projektmedlemmarna från kommunen på plats vid Stadshuset och på SN-bollen för att informera om och diskutera den framtida översiktsplanen.