Den psykiatriska intensivvårds- och beroendeavdelningen får kritik av Arbetsmiljöverket på grund av bristande arbetsmiljöarbete. Efter en inspektion har det framkommit flera brister som behöver åtgärdas. 

Det saknas skriftliga riskbedömningar för hot- och våldssituationer, samt skriftliga rutiner för hur medarbetare ska undvika att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Dessutom finns det inga rutiner för hur orsakerna till ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud bland personalen ska utredas. 

Arbetsmiljöverket kräver svar senast den 10 maj. Om bristerna inte åtgärdas kan ett föreläggande eller förbud bli aktuellt.