27 800 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,5 procent av samtliga elever. Det är en relativt stor ökning jämfört med föregående läsår. Under läsåret 2017/2018 fick 8,5 procent av Sveriges cirka 328 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 7,9 respektive 7,8 procent. Årets siffra är rekordhög.

– Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare. Det har även fått genomslag på den totala andelen, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN.

I Södermanland har andelen elever som fått indragen studiehjälp gått upp något från i fjol och ligger nu på 6,8 procent. Andelen är högst i Katrineholm och lägst i Nyköping. Även för Strängnäs ser läget relativt sett bra ut. Statistiken för länets kommuner visar att Flen och Katrineholm under flera år haft sämre siffror än framför allt Nyköping och Strängnäs. Eskilstunas siffror har under den senaste treårsperioden legat på länssnittet.

Ökning av utländska medborgare

Gruppen utländska medborgare har ökat i antal på senare år, mycket beroende på att det kommit fler flyktingar till Sverige.

Många i gruppen unga utländska medborgare har bristande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar, och om studiebidraget och CSN. Bristande språkkunskaper spelar också in.

– Ogiltig frånvaro är generellt vanligare bland myndiga elever än bland omyndiga. En högre andel i gruppen utländska medborgare är också över 18 år. Det bidrar till att andelen som får studiebidrag indraget är högre i denna grupp, säger Andreas Dahlkvist.

Storstäderna dominerar

Samtidigt ökar även andelen skolkare generellt. I Stockholms län fick 11,2 procent studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, den högsta andelen i landet. I Kalmar län var motsvarande nivå 10,5 procent och i Skåne 9,2 procent.

– Vi ser återigen en ojämn utveckling av andelen med indraget studiebidrag över landet. Den relativt kraftiga ökningen i län som har många studerande på gymnasiet, till exempel Västra Götaland, har fått genomslag på nationell nivå, säger Andreas Dahlkvist.

Statistiken visar även att elever på fristående gymnasieskolor får sina studiemedel indragna i något högre grad än elever på kommunala gymnasieskolor.

Färre till Kronofogden

Knappt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav. Elva procent i den gruppen hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av att betala tillbaka. Det är en lika hög andel jämfört med föregående år.

64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. Fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kommunala skolorna. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, jämfört med övriga gymnasiestuderande.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste tio läsåren. En förklaring är de skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för sex år sedan.

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.