– Kommunstyrelsen brister i sin styrning när det gäller ekonomi och det är inte en rättvisande redovisning, säger Anne-Marie Wigertz, ordförande i revisionen i Nyköpings kommun.

Revisionsrapporten radar upp en lång rad brister i förra årets årsredovisning. Revisorerna håller exempelvis inte med om att resultatet landade på plus över huvud taget. Enligt den årsredovisning som kommunalråden Urban Granström (S), Marco Venegas (MP) och Martina Hallström (C) presenterade landade Nyköpings kommuns resultat 2018 på 4 miljoner kronor. Revisorerna anser att detta är direkt felaktigt och att det resultat som borde redovisas är minus 14 miljoner kronor.

Det Nyköpings kommun har gjort är att balansera resultatet mot reavinster som kommunen har gjort. Detta är okej att göra, men endast mot årets reavinster vilket skulle ge ett balanserat resultat på minus 18 miljoner kronor. Inte mot tidigare års resultat.

Artikelbild

| – Kommunstyrelsen brister i sin styrning, säger Anne-Marie Wigertz, ordförande i revisionen.

– Det menar vi att man inte får göra och vi har påpekat det här i så många år, säger Anne-Marie Wigertz.

Sammantaget är bristerna så stora, bedömer revisorerna, att de väljer att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen.

– Det är inte så vanligt att man riktar en anmärkning, jag vet inte om det har gjorts här tidigare.

Årsredovisningen för 2018 lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, konstaterar revisorerna i sitt utlåtande som baserar sig på en rapport gjord av Pwc. Kommunens egna finansiella mål är heller inte uppfyllda och det finns flera punkter som gör att revisorerna anser att årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed.

Totalt var Nyköpings kommuns resultat 62 miljoner sämre än vad som hade budgeterats, enligt revisorernas sätt att räkna. Det är framför allt de två stora nämnderna som inte kan hålla sin budget. Dels vård- och omsorgsnämnden som hamnade på 80 miljoner kronor minus jämfört med budget och dels barn- och utbildningsnämnden som gjorde ett tapp på 74 miljoner kronor.

Eftersom bristerna är så stora kräver revisorerna en konkret plan på hur de ska rättas till. Planen ska redovisas skriftligt senast i augusti.

Revisorernas kritik tas upp på kommunfullmäktige i maj. Eftersom kritiken riktar sig mot kommunstyrelsen är det kommunfullmäktiges presidium som bereder ärendet och lägger fram ett förslag som fullmäktige ska ta ställning till. Vid samma möte ska fullmäktige också ta ställning till om kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet, något som revisorerna rekommenderar att så sker.