Att låta privata företag arbeta med hemtjänst och annan äldreomsorg som komplement till kommunens verksamhet är den viktigaste frågan för flera oppositionspartier i Oxelösund.

– Invånarna betalar för välfärden via skattsedeln, service är ingen allmosa. Därmed borde man också kunna ha ett större inflytande över vem som får komma hem och städa eller vilket boende man vill ha, säger Bo Höglander (C).

– Det skulle generera fler företag samt ge anställda möjlighet att välja andra arbetsgivare än kommunen.

Artikelbild

Dag Bergentoft (M)

Frågan om LOV (lagen om valfrihet) toppar listan även för Liberalerna och Sverigedemokraterna. För Moderaterna hamnar frågan på andra plats.

– Det är en grundläggande rättighet att själv få bestämma så långt det är möjligt. Vi har drivit frågan sedan 2010, nu kan vi inte vänta längre, säger oppositionsråd Dag Bergentoft (M).

Äldreomsorgen toppar även Socialdemokraternas lista på viktiga frågor. Men kommunalrådet Catharina Fredriksson (S) vill inte införa LOV, utan vill snarare satsa på fler anställda. Vänsterpartiets mest prioriterade fråga om sex timmars arbetsdag skulle kunna bli aktuell i äldreomsorgen.

– Vi vill starta ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag inom någon utvald kommunal verksamhet, säger Patrik Renfors (V).

Artikelbild

Klas Lundbergh (L)

Bostadsfrågan lyfts också av flera partier. V och S vill bygga fler hyresrätter, medan M vill bygga centrumnära bostäder blandat med både äganderätt och hyresrätt.

Flera vill investera i sportanläggningar och andra byggnader kommer upp hos flera partier. Både Moderaterna och Vänsterpartiet vill bygga en ny restaurangbyggnad i Gästahamnen. Vänsterpartiet vill också se en ny sporthall.

Artikelbild

Äldreomsorgen hamnar i topp när Oxelösunds politiker väljer viktigaste valfrågor.

Både C och SD efterlyser ordning i ekonomin. SD vill också satsa på trygghet och samhällsbyggnad, men exakt hur är inte helt bestämt.

– Det är väldigt svårt och komplext, jag får nog nöja mig med att säga att vi ska skapa ett bättre samhälle för medborgarna. Hur får vi nog återkomma till, jag kan inte säga exakt vad vi ska göra, säger Jan-Eric Eriksson (SD).

Artikelbild

Jan-Eric Eriksson (SD)

Men partiet är för kameraövervakning i centrum och står bakom tiggeriförbud. Jan-Eric Eriksson står också bakom partiets förslag att göra det brottsligt att gömma papperslösa flyktingar.

Miljö och hållbarhet tas upp av både Centerpartiet och Miljöpartiet. Båda partierna vill ha solceller på kommunala byggnader och mer cykling i kommunen.

Artikelbild

Bo Höglander (C)

Tre partier lyfter upp skolan bland de viktigaste frågorna inför valet. Liberalerna vill satsa på elevhälsan, Socialdemokraterna vill avlasta lärarnas från vissa administrativa uppgifter och för Miljöpartiet är det viktigt med rätt personal.

– Vi vill ha ändamålsenliga lokaler och kvalificerad personal för individanpassad utbildning, säger Björn Johansson (MP).

Artikelbild

Catharina Fredriksson (S)

Partiernas viktigaste frågor

Vänsterpartiet:

Artikelbild

Patrik Renfors (V)

1. Sex timmars arbetsdag

2. Bostad, hyresrätter

3. Ny sporthall

Bubblare: Ny restaurangbyggnad vid Läget samt kulturskola

"Bygga en ny sporthall på Ramdalen, som också kan användas till andra områden. Till exempel kultur och idrott, evenemang och arrangemang."

Socialdemokraterna:

1. Äldreomsorg, fler anställda

2. Skola, avlasta lärarna för att ge dem mer tid till undervisningen

3. Bostad, hyresrätter

Bubblare: Avgiftsfri musikskola. avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer.

"När vi blir äldre behöver de flesta av oss någon form av stöd från samhället. För oss är det viktigt att alla ska kunna påverka och bestämma över sin vardag när den situationen uppstår. Vi vill därför satsa på fler anställda inom vård och omsorg."

Miljöpartiet

1. Klimat och hållbarhet

2. Utbildning

3. Vård och omsorg

"Främja befolkningstillväxten genom fler energieffektiva bostäder med attraktiva hyror, centrala trygghetsboenden och utvecklad centrumservice, fler cykelvägar och förbättrad lokal kollektivtrafik, solceller på kommunala byggnader, utvecklad laddinfrastruktur, utbyggt återbruk och dagvattenrening."

Centerpartiet:

1. LOV i äldreomsorgen

2. Miljö och klimat

3. Kontroll på skattepengar

"Kommunen måste bli mer hållbar. Centerpartiet tycker att det ska finnas solpaneler på alla kommunägda fastigheter och på Kustbostäders bestånd, där så är möjligt. Tjänstebilar ska drivas med el eller biogas. Cyklar kan användas i högre utsträckning, till exempel i delar av hemtjänsten. Kommunen kan slopa bygglov på privata solpaneler, anmälan räcker. Plasten fasas ut i möjligaste mån."

Liberalerna:

1. LOV, lagen om valfrihet

2. Elevhälsa

3. Industri

"Kommunens båda starka ben att stå på måste kombineras på ett bra sätt. Vår syn är att attraktiv kuststad och industri är Oxelösunds starka ben. Kommunens industrier ska vara goda grannar. Våra fina naturvärden som kustkommun ska bevaras och på, bestämda platser och sätt, utvecklas."

Moderaterna:

1. Bästa sjökommun

2. LOV

3. Bostäder, blandat med äganderätter och hyresrätter samt trygghetsboende.

"Upprustning av badplatser och utbyte av bryggor, liksom alternativt ägda eller arrenderade båthamnar. Gärna en ny restaurangbyggnad vid Gästhamnen som ägs och drivs i privat regi."

Sverigedemokraterna:

1. Införa LOV i äldreomsorgen

2. Ekonomi

3. Trygghet

"Att ge våra äldre ett värdigt liv med god kvalitet i omsorgen och att kunna erbjuda alternativa boendeformer är självklart. Införa LOV-frihet för individen att själv välja."