Det var efter en inspektion av Arbetsmiljöverket som brister upptäcktes hos de olika verksamheterna i kommunen. Brister i rutiner för arbetsmiljöarbetet och att inte tillräckligt undersökt de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena. Och att det finns trånga utrymmen och svårstädade lokaler med mycket tröga dörrar. Fel storlek på städvagnar för att kunna manövreras enkelt i alla utrymmen. Avsaknad av ögonspolning och otillräckliga andningsskydd. Hala golv i träslöjdsalen och tunga sopsäckar. Och att inte ha tillräckligt bedömt riskerna för att arbetstagar ska drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket kommer att göra ett återbesök i december.