Anmälan till Skolinspektionen kom in den 22 mars 2019 och gäller en elevs rätt till extra anpassning och särskilt stöd under läsåren 2017/18 och 2018/19.

Enligt skolinspektionens begäran ska Trosa kommun svara på varje enskild fråga i ärendet.

Bland frågorna: När fick personal på skolan först kännedom om elevens behov av stöd? Vad kom fram då? Riskerade eleven att inte nå kunskapskraven? Uppnådde eleven samtliga kunskapskrav föregående termin? Uppnår eleven kunskapskraven i dagsläget? Har eleven getts stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen? Om ja, ska skolan redogöra för under vilken tidsperiod och vilket stöds som getts. Slutligen måste skolan beskriva elevens nuvarande skolsituation och planerade åtgärder för resterande del av vårterminen 2019.

Skolinspektionen begär vidare att åtgärdsprogrammet som utarbetas för eleven, beslut gällande eleven och annan dokumentation, som styrker uppgifterna eller som på annat sätt kan ha betydelse för ärendet, ska bifogas i ärendet som ska lämnas in till skolinspektionen senast den 17 april.