I februari upptäckte Inspektionen för vård och omsorg, IVO ett antal brister vid en inspektion på SiS ungdomshem Lövsta. Kravlistan på åtgärder var lång. Framförallt handlade det om att barnen inte fick en trygg och säker vård eftersom personalen inte hade den kompetens som krävdes. Rutiner saknades helt i vissa fall och i andra fall följdes de inte, till stor del beroende av kompetensbrist hos personalen.

I april återrapporterade Lövsta om vilka åtgärder som vidtagits. IVO bedömer att SiS vidtagit åtgärder eller arbetar för att komma till rätta med bristerna och avslutar granskningsärendet. Dock anser IVO att det fortfarande är otydligt hur viss personals kompetens ska säkerställas och kommer därför att följa upp det särskilt vid kommande tillsyn.

I beslutet klargör IVO att faktisk kompetens är något mer än bara utbildning och erfarenhet. Vid tillsynen i februari beskrevs ett antal exempel på att viss personal inte klarade att utföra sitt arbete så att barnen fick en trygg och säker vård, trots att de har den utbildning och erfarenhet som krävs.

IVO uppmärksammar SiS om att den tidigare institutionschefen på Lövsta, Karin Svalgård, gjorde samma bedömning som IVO angående kompetensbrist hos vissa i personalen vilket bland annat ledde till att avdelningen Tallhöjden stängdes en andra gång.

Men det är inte bara IVO som varit kritiska till förhållandena på Lövsta. I slutet på februari rapporterade SN om anställda som skickat en anmälan med svidande kritik mot ledningen till IVO, Arbetsmiljöverket och fackförbunden Seko och ST. Där beskrivs att personalen går på knäna på grund av underbemanning, "sektliknande förhållanden" från ledningens sida, samt "hetsjakt" på anställda som inte håller med ledningen.