– Vi kommer att fortsätta bevaka detta. För vår del känns det som att det fortfarande finns möjlighet att stoppa det här innan grävskoporna är där, säger Tommy Fogelberg, gruppledare för Vänsterpartiet i Trosa.

Under onsdagens kommunfullmäktige begärde oppositionen, förutom S som är positiva till Infart västra Trosa, votering kring huruvida Trosa kommun skulle skriva under avtalet med Trafikverket. Ett avtal där kommunen ska stå för 83,4 miljoner kronor av kostnaden, samt bekosta den gång- och cykelväg som ska gå längs delar av infarten. Efter att rösterna räknats samman hade ja-sidan fått 28 röster och nej bara sju. Kommunalrådet Daniel Portnoff (M) ansåg att "avtalet blev precis som han hoppades att det skulle se ut."

– Vi har ju redan fattat beslut om att den ska byggas och det vi diskuterat nu är hur detta ska finansieras och hur det kommer att bli. Sedan finns det även en reglering kring vad som händer om det skulle bli fördyringar i projektet.

Tanken med Infart västra Trosa är en cirka två kilometer lång förbifart mellan Västerljungsvägen och Ådavägen. Men lägren, för och emot, har varit tydligt uppdelade. Onsdagens kommunfullmäktige hade bland annat föregåtts av insändare och inlägg på SN:s debattsidor, där såväl den politiska oppositionen som olika organisationer och privatpersoner utryckt missnöje med vägprojektet, som har en budget på 155 miljoner kronor.

Kommunen vill bland annat skapa attraktiva boendemiljöer, öka trafiksäkerheten och ha en fortsatt bra tillväxt och anser därför att Infart västra Trosa är viktig. Man menar att den begränsade framkomligheten för trafik i nordvästlig riktning genom centrala Trosa via Smäckbron är ett hinder som begränsar möjligheterna för exploateringar i västra och södra Trosa.

Motståndare hävdar att framkomligheten inte alls kommer att förbättras. Under våren inkom 50 yttranden från allmänheten till Trafikverket – merparten kritiska till vägplanerna. I ett aktuellt upprop mot infart västra Trosa, undertecknat av ett 30-tal personer, framförs oro över hur miljön kommer att påverkas på framför allt Tureholmshalvön där kommunen planerar för 600-700 bostäder.

– Vi vill inte att Trosas enda, naturliga, orörda strövområde på gångavstånd från centrum ska försvinna på grund av infarten, säger Trosabon Marina Fallai.