SN har rapporterat om att Skolinspektionen genomfört tillsyner av Fornbyskolan i Vagnhärad och påträffat en rad brister. I augusti 2017 beslutade myndigheten att vitesförelägga Trosa kommun med 600 000 kronor om inte kommunen vidtog åtgärder för att avhjälpa brister i verksamheten. Efter en uppföljning i mars i år fattade Skolinspektionen ett nytt vitesbeslut på 200 000 kronor eftersom alla brister inte hade åtgärdats.

Men efter en platsuppföljning i september – där intervjuer med rektor, lärare, elevhälsa samt elever genomfördes – konstaterar Skolinspektionen nu att bristerna åtgärdats.

Myndigheten bedömer att eleverna fått ett aktivare lärarstöd genom mer strukturerad undervisning, samt att studieron förbättrats. Enligt Trosa kommuns redovisning är nu drygt 90 procent av Fornbyskolans lärare från höstterminen 2018 legitimerade och behöriga. Tre av 34 lärare saknade lärarlegitimation. En av dessa väntade dock på att få sin legitimationsansökan beviljad, medan en annan påbörjat lärarutbildning. Lärarna har även organiserats på ett bättre sätt.

Artikelbild

| Mats Larsson, skolchef i Trosa kommun.

Skolinspektionen konstaterar att Trosa kommun avhjälpt de påtalade bristerna och avslutar tillsynen av Fornbyskolan.

– Givetvis känns det bra och jag ger ett stort tack till skolledning och personal på Fornbyskolan. Fornbyskolans systematiska förbättringsarbete har tydligt följts av Skolinspektionen och resulterade nu i ett beslut att Trosa kommun har avhjälpt påtalade brister, säger Mats Larsson, skolchef i Trosa kommun.

Vitesbeloppet på 200 000 kronor måste dock kommunen betala till staten.

– Vitet är beslutat, men det är ännu inte fakturerat från Skolinspektionen, säger Mats Larsson.