Den unika kulturhistoriska miljön i Trosaåns dalgång kommer att skadas av Ostlänken. Det går inte att undvika, konstaterar Trafikverket.

Dalgången är en av de mest problematiska passagerna längs hela Ostlänken. Om järnvägen skulle dras på ett annat sätt, för att rädda de unika arkeologiska värden som finns vid Trosaåns dalgång, skulle sträckan inte uppfylla kraven för höghastighetståg och restiderna skulle bli för långa. Därför konstaterar Trafikverket att riksintresset för kommunikationer väger tyngre än det för kulturmiljö.

– Vi konstaterar att vi gör skada i Trosaåns dalgång, men det är väldigt svårt att undvika, säger Ulf Broberg, tillförordnad projektledare på Trafikverket för Ostlänken genom Trosa och Södertälje.

En särskild plan ska tas fram för passagen vid dalgången. Planen, som ska redovisas till länsstyrelsen, ska innehålla de åtgärder som planeras för att motverka skadorna som järnvägsbygget för med sig.