Det gamla dämmet vid Sibro kvarn saknar laglig grund, enligt länsstyrelsen. Nu presenterar Nyköpings kommun ett nytt förslag på hur Båven ska regleras. Förslaget är ute på samråd oktober ut. Foto:

Infekterad konflikt närmar sig lösning

NYKÖPING

Mellan Sörmlands största sjö Båven och Lidsjön finns det lilla dämmet vid Sibro som har gett upphov till så många konflikter. Nu har Nyköpings kommun ett förslag på lösning.

Helst hade Nyköpings kommun velat slippa ta i den infekterade dammfrågan ens med tång. Men ett föreläggande från länsstyrelsen till ägaren av dammen – Nyköpings kommun – lämnade inte kommunen något annat val än att ta tag i det.

För konflikten går många år tillbaka i tiden. När det är ont om vatten och dammluckorna står öppna sjunker nämligen vattennivån i Båven som är viktig både för den hotade malen, fågellivet och för människor i Flen som hämtar sitt dricksvatten i sjön. När luckorna däremot har stängts har boende i Lidsjön oroat sig för att låga vattennivåer påverkar avloppsledningar som ligger på botten och bryggor och båtar som tillhör de boende kring sjön.

Dessutom sätter dagens dämme effektivt stopp för all vandrande fisk att ta sig upp i Båven. Och länsstyrelsen konstaterar att det saknar laglig grund.

Efter att ha undersökt flera olika alternativ föreslår nu Nyköpings kommun en lösning. Innan ett beslut fattas har såväl boende i området som en lång rad instanser bjudits in till samråd. Ett möte med information om förslaget kommer att hållas i Nyköping på Träffen den 17 oktober. Ytterligare ett möte ska hållas i Sparreholm dagen efter.

Så här ser kommunens förslag ut. Bilden är från samrådshandlingarna. Foto:

Det Nyköping nu föreslår går ut på att höja vattennivån i Båven under torrperioder, bygga ett nytt dämme och därefter en slingrande passage där fisk ska kunna vandra upp. Det nya dämmet som ska bli "naturliknande" flyttas uppströms cirka 50 meter från dagens dämme. Nedanför ska en slingrande passage anläggas med strömmande vatten. Vissa platser längs den slingriga vägen görs djupare för att skapa ett lugnare vattenflöde där fisk kan vila på sin väg upp till Båven. Den här lösningen ger Båven en mer naturlig nivå och ger dessutom fiskar möjlighet att vandra, enligt kommunen.

Senast den 12 november måste Nyköpings kommun lämna in sin ansökan till mark- och miljödomstolen, enligt föreläggandet.

Fallet på två och en halv meter i dagens dämme sätter effektivt stopp för den fisk som försöker vandra. Foto:

Samrådsmöte om Sibro dämme

Hålls på Träffen i Nyköping tisdag den 17 oktober klockan 17-19, samt i Folkets hus i Sparreholm den 18 oktober.

Synpunkter på förslaget kan skickas till kommunen till och med slutet på oktober.

I dag regleras dämmet vid Båvens utlopp enligt ett stämningsmål från 1941. Enligt länsstyrelsen saknas dock en gällande vattendom.

Dagens dämme ger en höjdskillnad på 2,5 meter mellan Båven och nedströms liggande Lidsjön.

En hotad art som påverkas av vattenregleringen är den tjockskaliga målarmusslan vars larver är fästa vid värdfiskar som vandrar. Andra känsliga arter som påverkas är mal, ål, äkta målarmussla och flat dammussla.

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunBåvenFlenNyköpingBiologisk mångfald