Erik Carlgren sade att det var en enstaka händelse när han erbjöd sig att radera mejlet. JK har heller inte heller funnit att det finns några systematiska brister i hanteringen, men riktar kritik mot kommunen för det som inträffade. Foto:

Nyköping kritiseras av JK för erbjudande att radera mejl

NYKÖPING

Justitiekanslern riktar kritik mot Nyköping för att kommundirektören erbjöd sig att radera ett mejl som skickades till kommunen. Det finns inget rättsligt stöd, konstaterar JK.

Historien uppdagades för snart ett år sedan då SN kunde berätta hur kommundirektör Erik Carlgren hade ställt frågan till en person som hade skrivit till kommunen för att framföra kritik mot kommunens hantering av friskolornas ersättning. "Vill du att vi har bort mejlet?" skrev kommundirektören tillbaka.

Händelsen anmäldes till Justitiekanslern (JK) som bedömde att Erik Carlgren inte hade begått ett brott mot grundlagen (Tryckfrihetsförordningen), men inledde en utredning. I utredningen kom JK fram till att agerandet kan tolkas som att Erik Carlgren var beredd att radera den allmänna handlingen, som enligt lag ska finnas att se för den allmänhet som så önskar. JK påpekar vidare att det inte är upp till utomstående personer att ta ställning till hur en kommun ska hantera allmänna handlingar och riktar kritik till Nyköpings kommun för brister i hanteringen av allmänna handlingar.

Ur kommundirektörens mejl

"Vill bara kolla hur du ser på att mejlet du skriver ska diarieföras som inkommen handling. Det betyder att till exempel Södermanlands Nyheter kommer att ta del av det. Är det ok eller vill du att vi tar bort mejlet?"

I en intervju i SN sade även Erik Carlgren att han hade tänkt diarieföra brevet som arbetsmaterial om avsändaren hade önskat att den inte ska diarieföras. Även detta är JK kritisk till eftersom det strider mot offentlighetsprincipen att medvetet diarieföra handlingar på missvisande sätt. Det är alltså inte acceptabelt, slår JK fast, att kalla något för arbetsmaterial bara för att gömma det för allmänheten.

Brevet kom till kommunen i augusti, men först tre månader senare diariefördes kommunchefens var. Alldeles för sent, konstaterar JK som också noterar att svaret diariefördes först när SN skrev om händelsen.

Ur SN den 7 november förra året.

Däremot har JK inte funnit att det finns systematiska brister i Nyköpings kommun.

– Det var ju det vi konstaterade också så det var inget nytt, säger kommunalrådet Urban Granström (S).

Han har tidigare sagt att det var fråga om en enstaka händelse.

– Vi kan inte se att det finns några systematiska brister.

Urban Granström (S). Foto:

Sedan händelsen inträffade har kommunen hållit utbildningar för medarbetarna om allmänna handlingar. Positivt, anser JK, men konstaterar samtidigt att dessa utbildningsinsatser måste hållas kontinuerligt för att alla medarbetare ska känna till rutiner och ha kunskap om Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och innebär att allmänheten – såväl enskilda individer som företrädare för medierna – har rätt till insyn i och information om statens och kommunernas verksamhet.

En grundläggande del i offentlighetsprincipen är rätten att ta del av allmänna handlingar.

En allmän handling är exempelvis brev som skickas till eller från kommunen. Även ljudband, kartor och fotografier räknas som handlingar och de blir allmänna när de kommer in till myndigheten eller när de upprättas. Preliminära utkast eller anteckningar kan, innan ärendet upprättas, räknas som arbetsmaterial.

Källor: Regeringen och lagen.nu

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunErik CarlgrenUrban Granström (S)LagarTryckfrihet
Relaterat

Mest delat denna vecka