Om Trafikverkets nya förslag blir verklighet föreslår myndigheten att en gångbro skulle kunna byggas mellan Skavsta station och flygplatsen.

Ostlänken: Ny utredning granskar stationsflytt till bibana nära Skavsta

Nyköping

Trafikverket har utrett konsekvenserna av att placera Skavsta station vid en bibana till Ostlänken. Enligt myndigheten kommer den nya modellen att förlänga resorna för Nyköpingsresenärer, samtidigt som antalet möjliga resor utökas.

För en vecka sedan meddelade Trafikverket att en alternativ placering för Skavsta station ska utvärderas av myndigheten.

Enligt det tidigare förslaget ska det finnas en järnvägsstation på höghastighetsbanan vid Skavsta flygplats, men nu ska man se om det i stället är möjligt att förlägga den vid en bibana, som ska ansluta till huvudspåret.

Alternativet har lyfts eftersom Trafikverket bedömer att nedbromsningen i Skavsta stoppar upp tågflödet, och enligt myndighetens beräkningar kommer den nya modellen medföra att antalet avgångar med höghastighetståget kan öka från fem till åtta i timmen.

I fredags publicerade Trafikverket en utredning, där konsekvenserna av att Skavsta station skulle placeras på en bibana, utsträckt mellan Nyköpingsbanan och höghastighetsbanan, skisseras. Enligt promemorian skulle färdtiden för resande från Skavsta till Stockholm, Nyköping till Norrköping förlängas något, i jämförelse med den beräknade restiden för dessa i det tidigare förslaget.

Det nya förslaget skulle för sträckan Stockholm-Skavsta generera en förlängd restid på sju, åtta minuter, medan Stockholm-Nyköping inte påverkas. Skavsta-Norrköping/Linköping förlängs med två minuter. I gengäld kommer antalet regionaltågsavgångar utökas med det dubbla, det vill säga till två eller tre i timmen. De förändringar i restid som SN rapporterat om vid tidigare tillfälle stämmer inte.

När det kommer till frågan om den nya banans inverkan på det omgivande landskapet, så kommer den nya planen ha något större effekter på den kulturhistoriska bebyggelsen i regionen än den föregående. Det slås fast att den planerade bibanan kommer att "påverka flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar negativt", mer specifikt miljöerna i Gabrielstorp och gravfält i södra delen av järnvägskorridoren. Men i övrigt anser Trafikverket att effekten på den omkringliggande miljön kommer att vara försumbar.

Vad gäller avståndet mellan Skavsta station och flygplatsen, ungefär 300 meter, föreslår Trafikverket i promemorian att en väderskyddad gångbro skulle kunna byggas däremellan, där ett transportband skulle kunna placeras för att öka tillgängligheten.

Trafikverket bedömer att körtiden mellan Stockholm och Norrköping kommer landa på knappa 52 minuter, om det nya förslaget antas.

Ostlänken

Ostlänken är namnet på den nya järnväg som ska trafikeras av höghastighetståg mellan Sveriges storstäder – Stockholm, Göteborg och Malmö.

Enligt ett tidigare förslag ska Ostlänkens huvudbana ha ett stopp på Skavsta flygplats.

Trafikverket har nu lagt ett förslag om att i stället lägga Skavstastationen längs med en bibana. Detta för att öka framkomligheten på huvudbanan.

Nyköpings kommun har kraftigt markerat mot planerna, som politikerna menar kommer försinka utvecklingen i regionen.

Läs mer om dessa ämnen

Ostlänken