Så här mycket av sjukvårdsbudgeten lägger en del landsting/regioner på primärvården (vårdcentralerna), enligt uppgift från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Statistiken härrör sig från år 2016.

"Primärvården är kraftigt underfinansierad"

SÖRMLAND

Landstinget satsar tredje minst i hela landet på primärvården (vårdcentralerna). Primärvården är kraftigt underfinansierad, vilket skapar problem för patienter, leder till onödiga merkostnader och en överbelastad arbetssituation, anser Staffan Ahlkvist, ordförande i Sörmlands distriktsläkarförening.

Primärvården står inför förändringar. Bara i år har flera förändringar genomförts bland vårdcentralerna: gratis besök på vårdcentralerna (avgiftsfria, samtidigt som specialistbesöken på sjukhusen i stället höjts), längre öppettider och införande av lättakuter.

Huvudplanen är att vårdcentralerna ska vara första vägen in i vården.

Och antalet patienter har ökat. På sju år har antalet patientbesök ökat med hundratusen till länets vårdcentraler. bara första halvåret har antalet ökat med 16 000.

Det ställer krav på vårdcentralerna, som också brottas med personalbrist.

Regeringens har tillsatt en särskild utredare, Anna Nergårdh. Hon har som utgångspunkt Göran Stiernstedts utredning, En effektiv vård, som pekar på att vårdcentralerna bör utnyttjas mer och vara första vägen in i vården.

Anna Nergårdh menar att resurserna till primärvården måste öka. Hur mycket beror på vad som ska ingå i vårdcentralernas uppdrag.

– I ett första steg kanske det mer handlar om överföring av kompetenser från den traditionella akutsjukhusvården till den nya nära vården och därmed överföring av resurser. Det kan handla om fysisk förflyttning, att medarbetare arbetar någon annanstans än i dag, men det kan också handla om att tillgängliggöra kompetenser. Exempelvis med hjälp av digitala lösningar. Även där måste man tänka resursöverföring och diskutera kring ekonomiska styrmodeller för att åstadkomma effekten som alla är överens om, säger Anna Nergårdh, till Läkartidningen.

Västra Götalandsregionen har högst kostnader för primärvården, omkring 20 procent av den totala sjukvårdskostnaden. Genomsnittet i landet är cirka 17 procent (Sveriges kommuner och landsting år 2016). Sörmlands kostnader ligger på omkring 15 procent.

– I den genomgången saknas de stora satsningar vi gjort under 2016 och 2017. Vi har börjat närma oss genomsnittet i år och tror att vi når det i år eller nästa år med de satsningar som görs, säger Asghar Farahani Shiviari, landstingets hälsovalschef.

Staffan Ahlkvist menar att Sverige ligger långt efter övriga Europa när det gäller hur mycket av sjukvårdskostnaden ska gå till primärvården. Flera länder avsätter 30-40 procent, menar Ahlkvist.

– Viktigast är att skapa kontinuitet, att patienten ska få kontakt med samma läkare. Då minskar antalet besök, säger Staffan Ahlkvist.

Asghar Farahani Shiviari säger att han tror landstingspolitikerna är medvetna om att det måste satsas mer pengar på primärvården.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetLandstinget SörmlandSjukvård
Relaterat