Foto:

Snabbfakta – 16 frågor och svar om bakterien

NYKÖPING

Efter utbrottet har landstinget gått ut med info om den resistenta bakterien, för att ge svar på de vanligaste frågorna som uppstår.

All information kommer från Landstinget Sörmlands hemsida.

Hur har jag kunnat bli smittad?

VRE smittar som kontaktsmitta. Den vanligaste smittvägen är via händer som förorenats vid toalettbesök och sedan sprider smitta vidare via olika ytor som till exempel handtag och kranar. I sjukvården, som är miljön där VRE vanligtvis sprids, kan det röra sig om ytor i omgivningen till en patient som bär VRE, främst i toaletter, badrum, men också sängkläder och olika föremål. För att man ska bli bärare måste VRE komma ner i tarmen via munnen. När VRE etablerar sig på ytor i patienternas omgivning, kan bakterien vara mycket svår att få bort, om rengöring och desinfektion inte utförs tillräckligt noggrant och ofta.

Hur smittar VRE?

VRE sprids oftast via händer som förorenats exempelvis vid toalettbesök. Risken att sprida smitta är större om du har diarré. Att ha urinkateter/stomi eller vätskande sår kan innebära en ökad risk att sprida smitta om VRE finns i urin, avföring eller sår.

Var finns VRE?

VRE finns i tarmen utan att man märker det. Man är alltså ”bärare” av bakterierna.

Vilka symtom får man av VRE?

Enterokocker (VRE) kan, vid de tillfällen de orsakar infektioner, ge upphov till urinvägsinfektioner, infektioner efter bukkirurgi, gallvägsinfektioner, blodförgiftning och infekterade hjärtklaffar. De senare diagnoserna är emellertid relativt ovanliga.

Kan du ta emot besök hemma eller på sjukhuset om du bär på VRE?

På sjukhus får du ta emot besök på rummet. Det finns inga hinder att ta mot besök eller att träffa andra personer i hemmet eller på andra platser.

Hur behandlas infektioner orsakad av VRE?

Enbart bärarskap behandlas inte. Om du får en infektion orsakad av VRE som ska antibiotikabehandlas behövs antibiotika som fungerar mot just VRE. Det är därför viktigt att du berättar för sjukvårdspersonalen att du är bärare av VRE för att du ska få rätt antibiotikabehandling.

Inte vanligt i samhället

VRE har fått spridning som vårdrelaterad smitta, men inte alls ute i samhället på samma sätt. Risken och problemen vi kan förutse rör alltså framförallt sjukvården

► Kan man bli av med VRE?

Eftersom VRE blir en del av den normala tarmfloran kan man bära VRE länge, i månader- år. Det går inte att säga hur länge just du bär på bakterierna, men de flesta blir sannolikt av med dem efter hand. Har du sår, urinkateter, eller stomi kan det vara svårare att bli av med VRE.

► Hur kan jag, som är diagnosticerad med VRE, undvika att smitta andra?

Bär man VRE finns det i tarmfloran. Den viktigaste åtgärden för att undvika att föra sina tarmbakterier till andra, är att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter toalettbesök.

► Hur ska jag, som är diagnosticerad med VRE, göra när jag besöker sjukvården, exempelvis på planerade besök?

Tala gärna om för den personal som tar emot dig att du har diagnosticerats med VRE. Din journal ska vara märkt med en uppmärksamhetssymbol så att personelen redan vet det, men det skadar aldrig att vara extra tydlig så personalen ska kunna göra rätt och minimera risken för spridning.

Vem ska jag fråga om mina provsvar?

För att få sitt provsvar ska man som vanligt ta kontakt med den läkare som ordinerade provet. Slutsvaret på ett VRE-prov är färdigt tidigast tre dagar efter att laboratoriet fått provet.

Behöver mina hushållskontakter provtas i smittspårningen efter att jag diagnosticerats med VRE?

Nej, vi smittspårar inte i hushållen, men dina nära anhöriga får gärna vid egna sjukvårdskontakter tala om att man funnit VRE hos en anhörig. Då kan personal i samband med besöket avgöra om det är aktuellt med provtagning även för dem.

Hur ska jag göra om jag inte kan ta mig till vårdcentralen för VRE-provtagning?

Vänd dig i så fall till de som ordinerat provet för att få hjälp.

Vad händer om jag är bärare?

Det är viktig information, dels för dig själv och dels för att undvika spridning av bakterien till andra inom sjukvården där VRE har visat sig kunna ge upphov till utbrott. För din egen del är det fördelaktigt att veta att du bär på en antibiotikaresistent bakterie för att kunna välja ett så lämpligt antibiotikum som möjligt om du insjuknar i en infektion. Vi bär ju hela tiden en stor mängd bakterier i tarmen, på hud och slemhinnor. En andel av dessa kan ge infektion om de får tillfälle. Man kan inte säga att risken att bli sjuk är högre om man bär VRE än om man bär andra bakterier som inte är antibiotikaresistenta.

Ska jag be att få bli provtagen bara för att jag är orolig?

Nej, i smittspårningen provtar vi för att förhindra vidare spridning där den risken är störst. Om du behöver provtas blir du kontaktad av sjukvården.

Vad kan du göra för att minska risken att sprida VRE?

Med god handhygien är risken att sprida VRE liten och du kan leva som vanligt (även vid intim kontakt). Var noga med att tvätta händerna: Efter toalettbesök, efter att du skött eventuell urinkateter eller sår, innan du hanterar mat.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetLandstinget SörmlandNyköpings lasarettSjukvård
Relaterat