Nyköping tillämpar sedan år 2009 Lagen om Valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänstverksamheten. Det innebär att privata företag kan erbjuda hemtjänst som alternativ till den kommunala verksamheten.

Tanken var vid införandet att nystartade eller små företag skulle kunna etablera sig och ges möjlighet att växa organiskt, genom att tillåta dem att verka inom ett begränsat geografiskt område och att själva välja hur många kunder man ansåg sig kunna ansvara för, och fortsatt ge en bra omvårdnad. Med tiden skulle företagen kunna ta ansvar för allt större områden och fler kunder.

En sådan tillväxt är dock inte helt oproblematisk. Det tar tid att hitta rätt personal, rätta lokaler och, inte minst, att hitta rätt finansiering för detta. Kostnadsökningen då man får fler kunder är inte heller linjär. De fasta och indirekta kostnader som en utökning bär med sig täcks först på sikt av de intäkter som det ökade kundunderlaget genererar. Detta drabbar naturligtvis den kommunala hemtjänstverksamheten också, som sedan införandet av LOV gått med förlust. Denna förlust täcks sedan av övriga skattemedel i samband med kommunens bokslut. En privat utförare åtnjuter inte en motsvarande täckning av eventuella förluster utan tvingas att försöka kapa kostnader eller avveckla verksamheten.

Ett revisionsföretag lämnade under 2017 en rapport till kommunen om hur Division Social Omsorg skulle kunna få lönsamhet på sin egen hemtjänstverksamhet. Där föreslogs bland annat att en förändrad prismodell skulle införas. I stället för att hörsamma detta för alla utförare, valde man att fortsatt bedriva verksamheten med förlust, och att kräva att de privata utförarna skulle verka inom hela kommunen. Vilket ledde till att en utförare tvingades begära sig i konkurs.

Vid Vård och Omsorgsnämndens sammanträde den 8/3 drev majoriteten igenom, trots kraftfull opposition, att det tidigare kapacitetstaket skall tas bort. Detta riskerar att medföra att ytterligare privata hemtjänstföretag tvingas avveckla sin verksamhet i Nyköping. Den sittande majoriteten bekänner sig visserligen till att vara för valfrihet i hemtjänsten, men vi tycker oss se att man, med olika pålagor, i praktiken arbetar för att få bort den. Den valfrihet som uppstår då är inte mycket värd när det inte finns några alternativ att välja mellan.

Om samtliga privata utförare avvecklar sin verksamhet innebär det att kommunens hemtjänst måste ta över dessas kunder. Eftersom den privata hemtjänsten i dag är billigare än den kommunala innebär det också att den totala kostnaden för hemtjänst i kommunen ökar helt i onödan, vilket vi anser är ett helt oansvarigt sätt att handskas med medborgarnas skattepengar.

I SN den 14 mars skriver Urban Granström (S), Malin Hagerström (MP) och Niclas Franzén (V) under ”Inlägg utifrån” om Nyköpings goda företagsklimat, men man undviker nogsamt att på minsta sätt beröra situationen för LOV-företagen i kommunen. Det finns anledning till det.

Alliansföreträdare i Vård- och omsorgsnämnden Johan Schenström (M) Maria Gilstig (M) Magdalena Jerlström (C) Lena Delaplane (L) Orvar Windisch (M) Martin Kildén Smith (M) Ratana Karlsson (C) Annika Bengtsson (KD)