Visste du att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn? Ny statistik från Boverket visar att bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. Klimatomställningen går för långsamt. Ska vi stanna klimatförändringarna till väl under 2 grader, måste vi halvera koldioxidutsläppen på bara 10 år. Rätt hanterat kan klimatarbetet skapa både affärsnytta och konkurrenskraft.

Byggsektorn kan och vill bidra med lösningar för att minska klimatpåverkan, och hitta alternativ till koldioxidintensiva material som exempelvis cement och stål. Redan idag finns exempelvis:

1.Grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan

2.Cirkulär asfalt med upp till 75 procent lägre klimatpåverkan

3.Plusenergihus som producerar mer förnybar energi än de behöver

Två goda exempel på klimatnytta som Skanska skapat tillsammans med våra kunder är:

1.Smart optimering av betong i byggnationen av en logistikhall i Arlandastad, som minskade betongmängden med 2500 ton CO2. Det motsvarar en reducerad klimatpåverkan på 400 ton.

2.Tidig installation av solceller producerade 58 000 kWh el som användes till byggel under byggnationen av Linnéuniversitetet i Kalmar. Utsläppsreduktionerna beräknas till mellan 7 till 19 ton CO2.

Dylika exempel kan förstås skalas upp. Byggsektorn står beredd på startlinjen för att leverera bättre lösningar. Fler än hundra aktörer i bygg- och anläggningssektorn har skrivit under färdplanen för en klimatneutral sektor 2045, inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Skanska Sverige har målet att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2045. Vi har minskat våra egna direkta utsläpp. Men för att minska utsläppen i hela värdekedjan är vi beroende av kunder och leverantörer. Upphandling är ett kraftfullt verktyg för att nå klimatmålen, och kommunerna måste minska sin klimatpåverkan från inköp. Använd upphandling till att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet! Kunskapen behöver höjas om hur stora utsläpp byggsektorn ger upphov till.

Byggsektorn har potential att halvera klimatpåverkan till 2030, med teknik som redan finns i dag. Ska vi nå detta mål behöver upphandlare ställa rätt krav i upphandling, uppmuntra samverkan, ge incitament och följ upp kraven för att klimatlösningarna ska användas. Vi måste åstadkomma en unik kraftsamling för att angripa mänsklighetens största utmaning och bromsa klimatförändringarna.