En genomtänkt samhällsplanering kan förhindra framtida negativa klimateffekter. Det har flera rapporter visat.

En hållbar samhällsplanering innebär förtätning av de större samhällena. Förtätning ger fler människor möjlighet att bo och leva nära sitt arbete. Bilberoendet minskar. Satsning på samhällen med stationsnära lägen behöver även utnyttjas i större utsträckning, så att fler kan arbetspendla med kollektivtrafiken. Den utglesning av samhällsbygget som sker i dag måste stoppas eftersom den skapar behov att förflytta sig med bil.

Ett exempel från Trosa visar lokalpolitikernas bristande förståelse för frågor som rör sambandet mellan samhällsplanering, infrastruktur och nationella klimatmål. Ekokommunen Trosa vill växa, skapa fler jobb och få fler skattebetalare. Kommunen består av tre tätorter, Trosa i söder, Vagnhärad i norr med tåg, kollektivtrafik och närhet till E4 och Västerljung ett litet samhälle i väster.

Kommunen planerar att bygga 670 permanenthus på Tureholmshalvön (Lagnöviken, Gillbergsvik på kartan) söder om Trosa. Här finns idag några få fritidshus, inga skolor, ingen kollektivtrafik och ingen annan nödvändig service. För att kunna exploatera Tureholmshalvön planerar kommunen en ny väg, Infart Västra Trosa.

Ådavägen är den väg som leder trafiken från Vagnhärad till Trosa. På Ådavägen strax före infarten till Trosa planeras en två kilometers förbifart. I början passerar den genom ett rekreationsområde och skär sedan genom berget för att komma ut till Västerljungsvägen där den direkt ansluter till Utterviksvägen, den enda större vägen på Tureholmshalvön. Utterviksvägen är en återvändsväg och slutar med en vändplats vid havet. De 670 husen planeras ligga mer än 10 km från Trosa och cirka 18 km från Vagnhärad. Mer än 50 procent av kommunens invånare arbetar utanför kommunens gränser, i Södertälje och Stockholm. Den stora bilpendlingen är redan i dag ett problem. Att då skapa ett samhälle som gör de nyinflyttade så bilberoende motverkar klimatmålen. Två bilar per hushåll är nödvändigt för att ta sig till arbete, skolor och service, det innebär mer än 1300 bilar som dagligen måste åka flera onödiga mil.

Ett mycket bättre alternativ är att bygga ut Vagnhärad. Här finns tåg och annan kollektivtrafik, närhet till E4 och orten kommer senare att få ännu större betydelse då Ostlänken står klar. Det finns politisk enighet att bygga Infart Västra Trosa och exploatera Tureholmshalvön, endast MP, V och SD är emot. Det finns inga tecken på att kommunpolitikerna ändrat sig, trots de klimatförändringar vi redan upplever.

Den kortsiktiga och ansvarslösa samhällsplaneringen i Trosa är inte bara en lokal fråga, den påverkar hela den svenska klimatpolitiken. Hur kan man få politikerna att förstå de möjligheter som finns att minska bilberoendet genom att planera klimatsmart?

Ingrid Benson