240 av Sveriges 290 kommuner rapporterar 2019 att de har bostadsbrist, och detta är ett problem även för våra landsbygder. Enligt uppskattningar från Hela Sverige ska leva saknas det minst 50 000 nya bostäder på den svenska landsbygden.

Det är oftast centralorternas bostadsbrist som lyfts fram i statistiken. Statistiken bygger på kommunernas egna siffror och det är inte alltid som landsbygdens behov ses som relevant. Ett exempel på hur den urbana normen står i vägen för viktig utveckling på mindre orter fann Hela Sverige ska leva Sörmland när de gjorde en inventering av bostäderna i länet 2016. Sju av nio kommuner menade att det inte fanns något behov av fler bostäder på landsbygderna. Men vi upptäckte ett akut behov av sammanlagt 2 000 bostäder i 40 av 60 små orter i Sörmland.

Ett skäl till denna underrapportering är den segdragna föreställningen om att alla på landsbygden vill bo i småhus och om ingen bygger på den planlagda marken så anses det inte finnas ett behov. När Boverket lämnade över sin slutrapport om finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden till regeringen i år handlade förslagen enbart om egnahem. Men många äldre vill inte bo i hus utan i hyreslägenheter, och samma sak gäller för unga och nyanlända.

Den urbana normen slog igenom hårt när fastighetsskatten gjordes om 2008. Medan storstadsområdena snabbt nådde det lågt satta skattetaket, ökade fastighetsskatten allra mest i Kiruna kommun 2018. Rent generellt sänktes skatterna kraftigt för storstäderna och höjdes för landsbygderna.

När samhället abdikerar från sitt ansvar att bygga lägenheter för alla även på landsbygden är det i stället ideella föreningar och ekonomiska sammanslutningar som kommer på nya lösningar. Lokalt ägda bygdebolag utan vinstintresse och byggemenskaper växer fram på många landsbygder i Sverige och bygger hyreslägenheter och boenden som grundar sig på gemensamt intresse. Det är glädjande med nytänkande, men att lämna de ideella krafterna åt sig själva kommer inte att lösa bostadssituationen.

Vi föreslår därför:

• Inför en långsiktig finansieringsmodell för byggande på landsbygder och små orter i alla kommuner med upp till 85 000 invånare där staten garanterar 85 procent av lånet.

• Vid subvention av hyresbostäder bör den vara lika för alla oberoende var i landet det byggs.

• Underlätta möjligheterna för byggemenskaper och bygdebolag att planera, bygga och förvalta sina bostäder.

• Ge stöd till alla former av bostäder på landsbygden, inte bara egnahem.

• Fastighetsskatten bör reformeras så att den blir rimlig i hela Sverige och inte enbart höjs för landsbygden.