Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas efter på vilket sätt man tar hand om den äldre generationen. Att åldras kan vara tufft, speciellt när man kanske för första gången i livet blir beroende av hjälp. Genom att förenkla den processen vill vi göra livet lite lättare att leva.

Kristdemokraterna vill att Nyköpings kommun ska ta bort biståndsbedömningen inom hemtjänsten för alla över 75 år.

Inför det ökande behovet av äldrevård vill Kristdemokraterna att trygghetsboenden, äldreboenden och demensboenden ska finnas under samma tak, så kallade Servicehus, för att kunna uppnå en hög kvalitet och vara kostnadseffektivt. Servicehus ökar också möjligheten för makar/sambor att bo tillsammans eller nära varandra då vårdbehov och ökad ­service behövs.

Kristdemokraterna vill också införa en ­Äldreboendegaranti från 85 år utan behovsprövning. Det är den äldre själv som ska bestämma när en flytt till särskilt boende ska ske.

Vi vill också tillmötesgå kommunens pensionärsorganisationer som efterfrågar en värdighetsgaranti och att äldre, som så önskar, ska ha rätt till utomhusvistelse.

Många äldre känner otrygghet när det ständigt kommer nya personer från hemtjänsten. Kristdemokraterna satsar på ökad kontinuitet i hemtjänsten. Målet för oss är maximalt 10 vårdgivare per hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod.

Beträffande demensvården väntas ett ökat vårdbehov såväl bland yngre som äldre. De yngre som drabbas av demens har ett annat vårdbehov än ­äldre dementa. Vårdpersonalen ­behöver därför kompetensutbildning.

En förutsättning för en bra äldrevård är att vårdpersonalens arbetssituation är bra. Kristdemokraterna anser att den politiska majoriteten ­måste bli bättre på sitt arbetsgivaransvar genom att visa klokt ledarskap, inbjuda till större delaktighet i beslut, bra löner och fler karriärvägar för att kunna behålla sin nuvarande personal och kunna rekrytera till en ökad efterfrågan på kommunal service i framtiden.

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle så också bland de äldre. Många äldre har ­problem med ensamhet, social­ isolering och depressioner. Personalen behöver mer tid för att kunna se den äldres vård­behov och tid för att fatta de rätta besluten. Men också tid för att hålla i handen, trösta och stödja.

Många äldre, framförallt ­äldre kvinnor, har idag svårt att få ihop sin ekonomi. Krist­demokraterna anser att pension ska beskattas lika som arbete. Därför anser vi att den så kallade pensionärsskatten ska slopas. Vi föreslår också kraftigt höjt bostadstillägg för ekonomiskt utsatta äldre.

När man blir äldre, skör och kanske orolig är det som viktigast att välfärden fungerar, att människovärdet upprätthålls och att äldreomsorgen går att lita på. Ingen ska heller behöva dö ensam. Kristdemokraterna kommer att arbeta för att Nyköping ska vara den bästa kommunen att åldras i!

Marita Göransson (KD)

gruppledare i Nyköpings kommun

Margareta Eriksson (KD)

ledamot i Socialnämnden och ersättare i Kommunala pensionärsrådet