Av SN:s huvudnyhet 19/7 efter singelolyckan i Runtuna, där fem unga människor skadades, framträder indirekt region Sörmlands nya direktiv för ambulansomhändertagande efter större olyckor.

Av fem skadade fördes fyra i ambulans till Nyköpings lasarett. Hen som bedömdes svårast skadad istället till Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Larmad helikopter uteblev. Enligt tidningen av oklar orsak.

Vid olyckor med flera skadade gäller regeln att skadade prioriteras så att svårast skadad först förs till närmaste akutsjukhus. Vid flera svårt skadade kan ambulanser direkt föras till olika sjukhus. Också till universitetssjukhus. Här har den svårast skadade istället styrts mot ett sjukhus beläget knappt en timme längre bort. Enda rimliga förklaring är nya ambulansdirektiv.

Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset är på papperet jämbördiga akutsjukhus. Att föredra en timme längre transporttid innebar ökad risk. Hur ökad är svårt att bedöma på skadeplatsen. Händelsen kan bara förklaras i ljuset av nedmonteringsplanerna för lasarettets del i Nyköping. Planer förda utanför allmänhetens och flertalet regionpolitikers kännedom. Som innebär att alla akuta operationer tillsammans med förlossningsvården läggs ned.

Att, som SN berättar, larmad helikopter också uteblev ställer frågan ytterligare på sin spets eftersom inte heller en kvalificerad och läkarbemannad transportorganisation syns fungera: Bör etthundratusen kustbor ändå stillatigande acceptera att delar av Nyköpings lasarett avvecklas. Med beslut av tjänstemän bakom ryggen på folkvalda. På sidan om gällande lag och demokratiska spelregler?

Så klart inte!

Kommunallagen 6 kap 38 §

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet