Alla behövs. Det är inte hållbart att tro att samhället/kommunen ska kunna ta hand om allt. Utanförskapet och ensamheten ökar och en kommuns verksamheter kan omöjligt tillmötesgå allas behov. Civilsamhället, den ideella kraften, blir allt viktigare. Exempelvis har vi idrottsföreningar som samlar många människor ur alla delar av samhället. Vi har ungdomar som sluter samman för miljön och påverkar oss alla att agera. Det finns besöksgrupper på äldreboenden. Vi är många som varje dag sträcker ut en hand till en medmänniska.

Ett tydligt exempel på kraften där människor engagerar sig är Träffpunkten. Det är en verksamhet som under 10 år har täckt upp där kommunen inte har lyckats möta upp människor som hamnat i samhällets utkant. Träffpunkten har haft några anställda men samtidigt har många ideella krafter bidragit till denna verksamhet. Varma händer i omvårdnad, värme i lokalen och varm mat som ger livet mening.

För några veckor sedan skrev SN om det nya härbärget som planeras. Vi är mycket glada att det äntligen blir av och att Eskilstuna Stadsmission driver detta. Detta är ett utmärkt exempel på hur en kommun och civilsamhälle samarbetar och löser en svår utmaning som inte kommunen på egen hand klarar av. Det som är sorgligt i sammanhanget är att Träffpunkten inte har haft möjlighet att bistå och kunnat dela med sig av sina år av erfarenhet. Övergången skulle kunna lösas på ett helt annat sätt så inget glapp uppstår och där inte Träffpunktens gäster kommer i kläm. Bengt Sandström, ordförande i Träffpunkten, uttalade sig i SN den 9 augusti. Han upplever att Träffpunkten har ”helnonchalerats” av kommunen under planeringen av de nya verksamheterna: ”Vi har inte varit med i någon diskussion.”

Detta visar på å ena sidan att kommunen gör en mycket bra sak i och med härbärget men å andra sidan så visar samma kommun att den verkar saknad förståelse för att samhället inte fungerar om vi inte alla hjälps åt. Detta måste förändras radikalt för att vi som kommun ska kunna lösa dagens och framtidens utmaningar. Detta är en mänsklig fråga men också en ekonomisk realitet. Invånarantalet i Nyköpings kommun ökar på grund av nyinflyttning och även en demografisk utveckling med fler barn och äldre. Enligt SKL:s senaste skatteprognos kommer skatteintäkterna inte att öka i samma takt som kostnaderna för skola, vård och omsorg gör.

Kristdemokraterna anser därför att det är angeläget att kommunens företrädare inser behovet och vikten av att uppmuntra initiativ från civilsamhället. Nyköping behöver ett nytänk.