Hyrpersonal kostade Sörmlands landsting en kvarts miljard under 2017 (Eskilstuna Kuriren 13/3). En kostnadsökning med 400 procent på tio år! Ett symptom på en sjuk organisation som är på väg att haverera. Att år efter år enbart pumpa in ökade resurser i en ineffektiv vårdorganisation kommer inte att lösa sjukvårdskrisen i Sörmland. Det är som att sätta ett plåster på ett varande sår. Det som behövs är ett nytt ledarskap.

Sjukvården i Sverige har aldrig haft mer resurser än idag. Antalet anställda läkare har ökat kraftigt och är fler än någonsin. Ändå är antalet patientbesök per läkare lägst inom hela OECD. I Sörmlands landsting har vi ökat resurserna, anställt fler sjuksköterskor och öppnat fler vårdplatser genom mycket dyra lösningar. Tvärt emot avsikten har effekten blivit att vårdköerna och väntetiderna har ökat.

Överbeläggningar är också ett problem då patienter vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på fysisk utformning, utrustning och bemanning. Patienter vårdas i korridorer eller i värsta fall utlokaliserade på en avdelning som saknar rätt medicinsk kompetens. I snitt drabbas 8,3 patienter av hundra av överbeläggning eller utlokalisering i Sverige. I Sörmland som helhet är motsvarande siffra 11, men på Nyköpings lasarett drabbas drygt 18 av hundra patienter. Överbeläggningar hotar patientsäkerheten, men utsätter även vårdpersonalen för svåra etiska dilemman när de ska välja ut vilka patienter som ska placeras var. Det är oacceptabelt.

Det krävs ett nytt ledarskap för att vända trenden. Det är svårt för politiskt styrda landsting – i praktiken 21 självständiga huvudmän – att samordna IT-system, ledig operationsverksamhet, upphandling av läkemedel etcetera. Dagens vårdorganisation hämmar också personalens kompetensutveckling. Vårdpersonal som utför mer avancerade behandlingar får inte göra det tillräckligt ofta för att utveckla expertisen. Patientunderlaget i enskilda landsting eller sjukhus är helt enkelt för litet.

Men framför allt skiljer sig den medicinska kvaliteten och resultatet åt beroende på var i landet patienten bor. Äldre och patienter med kroniska sjukdomar drabbas hårdast. Chanserna att överleva en svår diagnos är avhängigt var i landet man bor. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

Det är dags att skrota landstingen. För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Då kan resurserna nyttjas effektivare och vi kan säkra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen samt en god, jämställd, effektiv och jämlik sjukvård.

Vi kristdemokrater står för en välfärd man kan lita på. Man ska kunna lita på sjukvården – oavsett var i landet man bor.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)

gruppledare landstinget Sörmland

Pia Steensland (KD)

riksdagskandidat Sörmland

Acko Ankarberg-Johansson (KD)

partiets frontperson för sjukvårdsfrågor