Det kan gå att ha ett vuxet samtal om islam. Men, det förutsätter att parterna utgår från väl belagda fakta. Salah Aljamal och Kjell Wiklund har tyvärr (SN 28/8) fått en del om bakfoten. Låt mig börja med att jag inte talar om muslimer; jag talar genomgående om islam så som den tolkas av majoriteten lärda företrädare för islam.

De nämnda dokumenten är inte vilka papper som helst. Kairodeklarationen undertecknad av samtliga muslimska staters regeringar 1990 (inte 1950 som påstås) slår fast att alla mänskliga rättigheter skall underställas och tolkas enligt sharia, vilket strider mot de mest grundläggande rättigheterna enligt FN:s UDHR. Detta antyder att dessa stater tillmäter sharia viss betydelse, oavsett vad herrar Aljamal och Wiklund anser.

Ammanbudskapet, antaget i konsensus (ijma) av de ledande företrädarna för sunni shia och sufi, slår i tre punkter fast grunderna för islam. Alla tror på Allah, att Koranen är Allahs uppenbarade ord och att Muhammed är den siste profeten och budbärare för hela mänskligheten. Alla är överens om de fem grundpelarna i islam. Alla är också överens om grunderna för tron.

Av detta följer att Koranen inte kan ändras ens av ”feministisk tolkning”. Koranen säger för övrigt att den inte får ändras (10:15 och 10:64). Den säger även att muslimer skall lyda Muhammed och ha honom som främsta förebild. Detta bekräftas av sharia, som är en syntes av Koranen och sunna. Den senare ger upplysningar om vad Muhammed sade och gjorde och där finns förebilden för eftervärlden.

Den som lever i världen kan lätt observera att sharia tillämpas på många håll i världen, oavsett vad Origenes ansåg före islam. Abd al Haqq Kielan var inte bland de urspungliga undertecknarna utan anslöt långt senare. Han och ett par andra drog tillbaka sina signaturer sedan jag på min blogg kritiskt hade analyserat Ammanbudskapet.

Ledande muslimska organisationer som OIC och Muslimska brödraskapet har hittills inte låtit sig påverkas av ”vetenskapligt studium och ett kritiskt arbete mot islams lära och dess historia”. Muslimska organisationer gör allt för att sharia skall tillämpas även i Sverige. Det kan gälla allt från halalmat i skolan till handskakningar. Varje eftergift för dessa krav är en stegvis kapitulation för sharia.

Så länge så är fallet kommer jag att utgå från gällande islamisk doktrin när jag analyserar den totalitära ideologin islam.

Bertil Malmberg (SD)