Hittills i år har i Nyköping ett nämndsammanträde och ett sammanträde i kommunfullmäktige blivit inställda, med motiveringen att det fattas beslutsärenden. Detta är i mina ögon en oroväckande utveckling, då det kan tyda på att de valda politikerna i fullmäktige och i nämnderna under de senaste åren har gjort sig själva delvis överflödiga genom en ökande delegering av beslut till de kommunala verksamheterna och en koncentration av beslutsfattande till kommunstyrelsen.

Jag har nu varit aktiv fritidspolitiker i Nyköping i över 10 års tid, och det är min fasta övertygelse om att vi i dag måste aktivt arbeta för att inte bara bibehålla, men också vid behov stärka, de av folket eller av de skilda partiernas valda politiska representanters möjligheter att i kommunfullmäktige och nämnder, verka som de huvudsakliga beslutsfattarna.

I flera kommuner diskuteras idag hur man ytterligare kan centralisera den kommunala beslutsprocessen, genom att bland annat göra om samtliga eller delar av nämnderna till utskott under kommunstyrelsen, en lösning som på sikt kan bidra till en ytterligare en försvagning av nämndernas och kommunfullmäktiges betydelse. Den politiska makten koncentreras i högre grad till kommunstyrelsen. (Om det är så att man i framtiden beslutar om att göra om nämnderna till någon form av utskott eller beredningar, vore det enda rimliga att dessa i så fall ansvarsmässigt arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige).

Det pågår i dag en debatt, i Sverige och resten av Europa,­ om vikten av att vi försvarar vårt demokratiska system. Det är lätt att vi i denna mera ”högtravande” debatt kan glömma att vi även på det lokala planet måste kontinuerligt arbeta för att värna om de folkvaldas möjligheter till att påverka den lokala politiken.

Jag tror att ingen av oss som i dag innehar skilda politiska uppdrag här i Nyköping har som en politisk agenda att ­sabotera eller minska våra möjligheter till inflytande. Risken är däremot, att vi i rationaliseringens eller kostnadseffektivitetens namn genomför ändringar som i sin tur kan resultera i inställda sammanträden, centraliserade beslut, delegeringar till enskilda tjänstemän etcetera, vilket kan innebära­ att fullmäktiges och nämndernas möjligheter till att påverka viktiga politiska beslut minskar.

Alla former av organisationer har, om man slutar diskutera, analysera och ifrågasätta, med tiden en tendens att stelna, bli byråkratiska och öppna för ett tjänstemannavälde. Min förhoppning är därför att vi efter valet kan få en förnyad diskussion om rollfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna, där vi förhoppningsvis kan befästa fullmäktiges roll och funktion som den huvudsakliga politiska institutionen.

Johan Munthe

ledamot (L) kommunfullmäktige, ledamot kultur- och fritidsnämnden