Sommarens snackis är HBO:s filmserien om kärnkraftsolyckan i Chernobyl i dåvarande Sovjetrepubliken, Ukraina. Själva olyckan skedde den 26 april 1986 och då bodde jag i Moskva. Ingen information fick vi om olyckan och det var många som tillbringade tid vid platser som skulle ha avgränsats av hälsoskäl.

Mycket tid har gått sedan katastrofen och en del atomer som emitterades i luften har sönderfallit. Händelsen i sig skickar fortfarande chockvågor i hela världen. Det är många frågor som väcks efter filmserien. Många frågar sig ¬- kan människan hantera kärnkraften?

Människan är beroende av energi och upptäckten av kärnkraften som energikälla har medverkat till framsteg på andra områden. Baksidan av kärnkraften skrämmer, vilket visas tydligt av händelserna i Chernobyl. Detta har provocerat fram en negativ inställning om kärnkraften, trots att grundproblemet är baserat i styrsystemen.

Det är befogat att vara misstänksam mot styrsystem, dock har människan skapat och omfamnat styrsystem av olika slag för att lösa svåra problem inom olika sektorer. Problemet som uppstår är i hur dessa system är konstituerade. Vissa är självkorrigerande vid fel, andra kräver ingripande med utgång från fastslagna rutiner. Vi har två typer av system – tätkopplade system och löskopplade system.

Det är de komplicerade tätkopplade systemen med lager på lager av underliggande kommando- och utförfunktioner som utgör ett hot. Vid fel finns möjlighet till att systemet blir svårhanterligt, eftersom allt sker i många led och av olika funktioner som måste samverka för att det ska bli rätt. Kärnkraftverk har sådana styrsystem. Vi har också sett detta med Boeings flygplan. Självstyrande bilar har också dessa styrsystem. Därför är det viktigt med genomskinlighet vid bygget av dessa system. Utbildning av personal som hanterar dessa system är viktigt. Tydliga rutiner och säkerhetsarbete säkras innan de sätts i drift. Stor vikt ska läggas på människorna som leder verksamheten.

Kärnkraftskatastrofen i Chernobyl och problemen med Boeings flygplan är två exempel med komplicerade styrsystem. Vi människor måste dra lärdom av händelserna för att fortsätta förfina styrsystemen runtomkring oss.

Vid Chernobyl har ett felaktigt byggt system tillsammans med åsidosättande av gällande rutiner lett till en stor katastrof av världsliga proportioner. Hela området runt Pripyat, staden inte långt från Chernobyl förblir obeboelig för många år framöver på grund av radioaktiva utsläpp. För Boeings vidkommande uppdagas flera tillfällen där flygtillverkaren förhastat fram en produkt med ofullständigt styrsystem. Det ska inte vara så.

Den som frågar sig om vi kan hantera kärnkraften bör istället fråga sig om vi kan hantera och förbättra de komplicerade styrsystemen. Det är så vi säkrar varje komplicerad verksamhet från att bli hälsofarlig.