I april var vi 81 Nyköpingsbor som i ett medborgarförslag vädjande till Nyköpings politiker att utlysa klimatnödläge. Vårt förslag bottnar i att vi inte längre stillatigande kan se hur alltför lite görs för att hejda den galopperande utvecklingen mot en varmare planet. Tyvärr har vi nu kunnat se att flera av de städer och länder som utlyst klimatnödläge, trots detta inte verkar förstå frågans allvar. Det tycks som om politiker runt om i världen utlyst klimatnödläge med andra handen samtidigt som de med den andra handen underlättat för ökade utsläpp.

I debatten har det därför höjts röster som menar att det är meningslöst att utlysa klimatnödläge, eftersom politikerna tycks se detta som en tjusig formulering utan förpliktelser. Slutsatsen att det är klimatnödläget det är fel på flyttar fokus från det verkliga problemet, politikernas oförmåga att leverera det som de utlovat. Vi hoppas att Nyköpings politiker är av en annan kaliber och agerar i vår tids ödesfråga.

I dag råder ett klimatnödläge. Forskarna är ense om detta. En allt större del av befolkningen i olika länder, städer och kommuner samlas för att kräva att politikerna tar det mandat, som vi har gett dem, på allvar. När vi i vårt medborgarförslag önskade att Nyköping utlyser klimatnödläge var vi inte ute efter tjusiga utfästelser utan åtgärder, aktiv och konkret handling med höga mål. I vårt medborgarförslag skrev vi att Nyköpings politiker behöver:

1. Erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge.

2. Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.

3. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla Nyköpingsbor om nödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning. Kommunen bör även löpande informera medborgarna om vilka åtgärder som vidtagits.

4. Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt målet att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet.

5. Fastställa att kommunen enligt klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre politiker tar sitt fulla ansvar för omställningen till en hållbar framtid.

Vare sig Nyköpings politiker väljer att utlysa klimatnödläge eller ej så måste de visa oss medborgare att de förstår allvaret i den utmaning som vi står inför.

Fredagen den 27/9 samlas vi som önskar se radikal förändring nu, utanför kommunhuset för att stötta ungdomarna i #fridaysforfuture. Deras kamp för en hållbar framtid i Nyköping och världen är också vår kamp!