Debatt I valet mellan luftledning och markförlagd kabel finns många faktorer att ta hänsyn till. Elförsörjningen är samhällskritisk och måste vara utbyggd och ha en hög leveranskvalitet för att det ska gå att leva och arbeta i hela Sverige. Detta kommer vara än viktigare när Sverige satsar på att bli fossilfria, då kommer mer el behövas och industrierna ställer om, vilket ger en positiv klimatpåverkan. 

Vi förstår att det finns frågor om hur ledningen mellan Hedenlunda och Oxelösund kommer att påverka fastigheter, miljö och landskapet i Sörmland. Processen som pågår följer de krav som ställs på infrastrukturprojekt. Två samrådsmöten och ett informationsmöte har genomförts och under arbetet har det kommit in många synpunkter. Kommunikationen har i vissa delar inte fungerat bra, vi ber om ursäkt för det och nu intensifieras kommunikationsarbetet.

Det kommer fler tillfällen för berörda markägare och att framföra sina synpunkter på förslagen hur ledningen ska dras. Nästa steg i processen är att underlag ska lämnas in till Länsstyrelsen i Södermanland för beslut om betydande miljöpåverkan. Därefter tas en miljökonsekvensbeskrivning fram, helt enligt de lagkrav som ställs när en ny kraftledning ska byggas. 

Till skillnad från elnät med lägre spänningsnivåer innebär markförläggning av kabel av regionnät flera svåra tekniska utmaningar. Vi beskriver nedan några av de faktorer som gör att luftledning är bättre när det kommer till elnät på högre spänningsnivåer. 

Till följd av kablars lägre elektriska motstånd jämfört luftledning blir jordfelsströmmar höga i nät med mycket markkabel. Höga felströmmar är svåra att hantera och kräver dyr utrustning i stationerna. Nätet byggs då på ett annat sätt som innebär fler markkablar, vilket innebär fler intrång hos fastighetsägare. Komponenter i elnätet dimensioneras för att tåla en viss jordfelsström. Grävs kabel ned i en del av nätet påverkas också ett större område, inte bara utrustning i närliggande stationer. 

Ytterligare tekniska utmaningar är till exempel hanteringen av reaktiv effekt, fler felkällor i form av kabelskarvar samt en ökad risk för elektriska resonansfenomen. Dessutom ökar risken för längre strömavbrott då fel tar längre tid att lokalisera, och för att en markkabel måste grävas upp när den ska lagas.

Väger man samman alla olika perspektiv så bedömer Vattenfall Eldistribution att en luftledning är den lösning som ger mest nytta ur olika perspektiv och är bäst för utvecklingen i hela Södermanland.