Debatt Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver satsningar inom flera områden. Matproduktion, klädproduktion och hur långt vi transporterar dessa varor. Ytterligare ett område är som kräver satsningar är planeringen för utbyggnad av ”elmotorvägar”. Regeringen behöver tillsammans med regionerna skyndsamt påbörja det arbetet, eftersom delar av transportsektorn och andra företag inom industrin ställer om till eldrift. 

 

Omställningen kräver ökad tillgång till el. En el som finns idag, men som inte produceras i hela landet och inte kan transporteras dit den behövs. Det är inte elproduktionen i sig som är problemet, utan bekymret är hur infrastrukturen är utbyggd. Alltså el når inte fram till alla ställen där den behövs. Elens ”motorvägar” måste säkerställas och byggas ut, speciellt utifrån ökade behov i framtiden.

Läget idag innebär i praktiken att företag med stort elbehov måste välja etableringsort beroende på var de kan få tillgång till el, men även om de väljer att ställa om. I dag har Södermanland svårigheter att leverera tillräckligt med el för att klara den för oss alla viktiga omställningen.

 

För SSAB i Oxelösund är just detta en viktig fråga gällande deras omställning till elbaserad produktion. En diskussion om att var en ny kraftledning ska dras till SSAB i Oxelösund och om det ska vara en luft- eller en nergrävd markkabel pågår just nu. De samtalen rör fyra av länets kommuner. Vi kommer även i framtiden se fler företag som vill ställa om sin produktion. Ett exempel kan vara Outokumpo i Nyby, Torshälla vilket skulle kräva en diskussion med andra inblandade kommuner. 

 

Frågan kan dock inte lösas av kommunerna på egen hand. Inte heller regionen kan lösa frågan utan det krävs att staten tillsammans med regionerna löser uppgiften. Precis som det finns en samverkan för utbyggnad av det större vägnätet så behövs en samverkan för var de framtida ”elmotorvägarna” ska gå. Det krävs att elen transporteras i hela landet och skapas av fler förnybara energikällor. I dag finns det ett överskott av el i norra Sverige som på grund av för få ”motorvägar” inte når andra delar av landet. 

Förutom bättre förflyttning av elen behöver vi mer lokal el-tillverkning för transport till företag och hushåll. Därför krävs även ”regionala och lokala vägar” som kan sörja för detta. Nätet behöver hänga samman med ”motorvägarna” så att påfarterna passar med samhällsutvecklingen. 

 

Det är alltså hög tid för regeringen att ta tag i frågan tillsammans med Sveriges regioner så att Södermanland kan fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Vi måste kunna leva, verka och bo i hela länet och det inkluderar både bra boendemiljöer och elledningar som för fram elen dit den behövs.