Övrigt Replik Svar på Centerpartiets insändare i SN den 8 augusti.

Just nu pågår två processer som berör en eventuell placering av en LNG-terminal inom hamnens område.

Dels en detaljplaneprocess, dels en tillståndsansökan för att få bedriva verksamheten.

Kommunen hanterar frågan om en ändrad detaljplan i enlighet med den lagstiftning som finns. I processen ingår att skicka ut förslaget till detaljplanen på samråd för att ta in synpunkter från allmänhet och myndigheter. Detta för att kunna fatta så bra beslut som möjligt när och om en ändrad plan ska antas. Beslutet om att skicka detaljplanen på samråd fattade Miljö och samhällsbyggnadsnämnden den 19/6 utan att centerpartiets representant hade någon avvikande mening om förslaget.

Tillstånd för att bedriva verksamhet, starta en LNG-­terminal, beslutas inte av kommunen utan tillståndet ges av Miljöprövningsdelegationen. Om placeringen är lämplig ska avgöras inom ramen för den tillstånds­process som nu behandlar Oxgas ansökan. Till ansökan har relevanta underlag och fakta som beskriver den sökta verksamheten tagits fram och dessa underlag är de underlag som myndigheterna ska granska och ta beslut om tillstånd på. Erfarenheten av Svensk tillståndsprocess är att den är utförlig och ställer relevanta krav för att tillvarata medborgarnas intressen.

Vad beträffar den förfrågan som var föremål för en eventuell etablering i Fiskehamnen så föll den av flera orsaker. Dels fanns redan befintliga avtal med andra aktörer och den kajyta som företaget behövde kunde inte frigöras. Dels bedömdes verksamheten vara så om­fattande med långtradare och släp att det skulle medföra stor påverkan på trafikering, dag och nattetid, inom fiskehamnsområdet men även på Femörevägen. Att blanda tung trafik och de många besökare som rör sig i Fiskehamnen bedömdes heller inte vara optimalt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Att det skulle ha genererat 10–15 arbetstillfällen är inte någon uppgift som har framkommit i de diskussioner som kommunens företrädare förde med det aktuella företaget.

Sedan flera år har varken Oxelösunds kommun eller Oxelösunds hamn mottagit några klagomål över att det förekommer oönskad lukt från den verksamhet som bedrivs i Oxelösunds hamn. De klagomål som tidigare fanns uppstod innan man bytte hanteringssystem i hamnen.

Med en önskan om att vi kan hålla oss till fakta ser vi fram emot en valrörelse där vi håller god ton och bemöter varandra med respekt.

Catharina Fredriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande Inge Ståhlgren (S) Ordförande Miljö och samhällsbyggnadsnämnden