Insändare I SN 18 maj argumenterar två kristdemokrater för mer kärnkraft som lösning på klimatfrågan. De hänvisar till EU-kommissionens rapport ”En ren jord för alla” där kärnkraft ingår i den energimix som krävs för att klara målet att medeltemperaturen på jorden skall öka med högst 1,5 grader.

Slutsatsen där är dock inte att mer kärnkraft behövs. Dess andel i energiförsörjningen förblir ungefär 15%. Total energianvändningen bedöms minska som resultat av energieffektivisering. Kärnkraftens absoluta bidrag minskar därför till cirka 80% av det som gällde 2016. Utveckling av förnybar energi ger ändå utrymme för fördubbling av elproduktionen i Europa till 2050.

För Sverige kan elförsörjningen långsiktigt klaras utan bidrag från kärnkraft. I Energimyndighetens rapport ”Vägen till ett 100% förnybart elsystem” bedöms främst biokraftvärme och vindkraft kunna bidra med ytterligare upp mot 200 TWh/år. Dagens kärnkraft, cirka 60 TWh (där cirka 20 TWh exporteras) kan ersättas och nya elbehov för transporter och industri tillgodoses med god marginal.

Ny kärnkraft är varken billigare eller miljövänligare än de förnybara alternativen som framgår av EU-rapporten ECOFYS.

De ledande politiker som lanserar mer kärnkraft som lösningen på klimatproblemet tycks okunniga om resultaten av aktuella utredningar om alternativen för framtidens energiförsörjning. Europa kommer att klara sig bra utan mer kärnkraft. En satsning på ny kärnkraft kommer att kräva kraftiga subventioner och att man väljer att blunda för riskerna.