Som sjuksköterskor på akutmottagningen i Nyköping vill vi inget annat än att ge våra barnpatienter en god och säker vård. Barnet och dess föräldrar har rätt att känna sig trygga med omhändertagandet de får på akutmottagningen och eventuell fortsatt inneliggande vård i Nyköping. Vi stöttar medicinläkarna i deras beskrivning av den situation där kompetensbrist leder till risker för patienter och arbetsmiljöproblem för våra kollegor. Medicinläkarna är fantastiskt duktiga och precis som övrig personal på akuten gör de allt de kan för att vårda barnen på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar.

Vidare vill vi även lyfta behovet av kompetensutveckling för omvårdnadspersonalen på akutmottagningen beträffande vården av barn. Vi efterfrågar mer möjlighet att, under schemalagd arbetstid, rutinmässigt erhålla utbildning, praktiska färdighetsövningar och delta i pediatriska vårdkonferenser. Det är också önskvärt att våra sjuksköterskor ges möjlighet att vidare­utbilda sig till specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdomsvård med ersättning från arbetsgivaren. Detta tillhandahålls i dag för anställda på barnmottagningarna samt barnvårdavdelningen på Mälarsjukhuset.

Anställda på akutkliniken kan dock endast söka ersättning för utbildning inom akutsjukvård vilken främst inriktas mot akut omhänder­tagande av vuxna. En spridning av kompetens på akutmottagningen med flera olika relevanta specialistutbildningar skulle gynna verksamheten och stärka vår möjlighet att trygga en patientsäker vistelse hos oss för samtliga patient­kategorier.

Sjuksköterskor, akutmottagningen Nyköpings lasarett