Insändare Svar till insändaren "Ojämlika villkor på Nyköpingsskolor" den 6/2.

Den politiska majoriteten i barn- och ungdomsnämnden har fördelat skolpengen utifrån tydliga prioriteringar. Vi ger elever med behov av extra stöd en bättre chans att få en likvärdig möjlighet att nå sina resultat och vi har fördelat mer pengar till elever i yngre åldrar, mest tydligt på förskolor, för att förbättrade skolresultat också kan komma på längre sikt. Allt med målsättningen att de extra resurserna ska nå fram till just de elever de avser. Ett verktyg för styrning av ekonomiska medel är "salsapotten", som bryts ur den reguljära skolpengen och tilldelas förskolor och skolor utifrån vilka elever man har. Inte utifrån respektive skolas ekonomiska situation, vilket insändaren antyder.

Det finns ingen godtycklighet i detta. Det är en konkret prioritering utifrån att elever som har vårdnadshavare med låg utbildningsbakgrund, är nyanländ eller är pojke, har ett konstaterat större behov av resurser för att få likvärdig möjlighet till resultat och det vill vi erbjuda. Dessa behöver finansiering. Parametrarna för respektive förutsättning är viktade och rekommenderade av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Inget är godtyckligt eller ojämlikt.

Utmaningen vi har, är att den generella delen av skolpengen kan riskera att bli för låg för att upprätthålla rätt kvalité och långsiktighet i grundorganisationen på alla skolor. Där har insändarskribenten en poäng. Detta kommer vi att utvärdera inför kommande år. Nyköping har, jämfört med andra kommuner, en hög fördelning till salsapotten. Vi anser att detta bör innebära att elever, oavsett egna förutsättningar och på vilken skola de finns, kan ges en likvärdig möjlighet att nå sina mål. Framtiden får utvisa om våra prioriteringar gav önskad effekt.